Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Normatywne ujęcie finansów publicznych

  Finanse publiczne to procesy obejmujące gromadzenie oraz rozdysponowywanie środków publicznych. (art. 6 u.f.p.)

  W szczególności finanse publiczne polegają na:

  pobieraniu i gromadzeniu dochodów,

  na wydatkowaniu środków publicznych,

  finansowaniu deficytu,

  zaciąganiu zobowiązań...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMODZIELNOŚĆ FINANSOWA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

  Zasady uchwalania, zmiany i wykonania budżetu są identyczne, bowiem obwiązują tu zasady dotyczące budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawarte w ustawie o finansach publicznych w dziale IV.

  Budżet jedn. samorządu teryt. uchwalany jest w formie uchwały budżetowej, na rok budżetowy przez...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH

  Pojęcie to odnosi się wyłącznie do przestrzegania prawnie wyznaczonych reguł ustalania poboru i egzekucji należności stanowiących środki publiczne oraz gospodarowania nimi w skali mikroekonomicznej czyli w jednostkach sektora finansów publicznych oraz poza nimi jeśli podmioty te korzystają ze środków...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /1 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE DOTYCZĄCE BUDŻETU PAŃSTWA I JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

  BUDŻET PAŃSTWA ( art. 61 ) jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, sądów i trybunałów, administracji rządowej.

  BUDŻETEM nazywamy plan dochodów i wydatków sektora publicznego lub jego wyodrębnionej części. Jest on podstawą...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /2 925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA

  Sprawozdawczość budżetowa-> Analize wykonania budżetu państwa i opinię w przedmiocie absolutorium NIK sporzadza na podstawie sprawozdania z wykonania ustawy budzetowej a także na podstawie dokonanaych corocznie kontroli wykonania budzetu panstwa Minister Finansów obowiązany jest przedstawic sejmowi...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /1 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTROLA BUDŻETOWA

  Wyróżniamy kontrole parlamentarną sprawowaną bezpośrednio przez organy sektora publicznego które uchylają plany finansowe przy wykorzystaniu wyspecjalizowanych organów (Sejm i NIK) Kontrola administracyjna realizowana przez Ministra Finansów a także podległe mu służby kontrolne urzędów kontroli...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIANY BUDŻETU W TOKU JEGO WYKONYWANIA

  Powody mogą mieć charakter obiektywny->Są efektem realizacji założeń systemowych wynikających z przyjętych rozwiązań prawnych np.:wiąże się z obowiązkiem podziału nadwyżki budżetowej.

  >

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU

  Zas budżetowe->określają pewne swoiste cechy struktury budżetu lub sposobu jego działania , które pozwalają należycie realizować cele gospodarki budżetowej ( prof. Harasimowicz ).

  Zasady -> to postulaty nauki pod adresem ustawodawstwa i praktyki dotyczące prawidłowej organizacji i funkcjonowania...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /2 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU

  To instytucja prawna polegająca na ustawowym przekazaniu uprawnień do bardziej szczegółowego podziału dochodów i wydatków w budżecie już po jego uchwaleniu według obowiązujących podziałek klasyfikacji budżetowej nie uwzględnionych w ustawie budżetowej.

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REZERWY BUDŻETOWE

  - rezerwy celowe ( nie mogą przekraczać 5% budżetu )

  - rezerwy ogólne ( nie mogą przekraczać 0,2% budżetu )

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /121

  praca w formacie txt

Do góry