Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Wydatki budżetu państwa

  Wydatki dokonywane są poprzez obciążenie centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa lub innych rachunków budżetowych. Wydatki budżetu państwa można sklasyfikować według różnych kryteriów.

  Jednym z nich jest kryterium przedmiotowe, wskazujące na rodzaj zadań finansowanych z budżetu państwa...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /2 907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przychody budżetu państwa

  Przychody budżetu państwa to:

  środki publiczne pochodzące z emisji skarbowych papierów wartościowych,

  środki publiczne pochodzące z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych i zagranicznych,

  środki publiczne pochodzące z pożyczek,

  środki publiczne pochodzące z prywatyzacji...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dochody budżetu państwa

  Do dochodów budżetu państwa zalicza się:

  1. dochody podatkowe, a wśród nich:

  - podatek od towarów i usług (VAT),

  - podatek akcyzowy,

  - podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),

  - podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),

  - podatek z gier,

  - podatek od sprzedaży akcji w obrocie publicznym

  2. dochody...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /1 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budżet państwa a ustawa budżetowa

  Ustawa budżetowa zawiera nie tylko budżet państwa, w ustawie tej ujmowane są także obok budżetu państwa inne elementy składowe, które przyjmują postać różnych rodzajów „załączników”.

  W ustawie budżetowej oprócz bufetu państwa zawarte jest także:

  zestawienie przychodów i wydatków państwowych...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /1 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i treść budżetu państwa

  Budżet państwa jest rocznym planem finansowym zawierającym liczbowe zestawienie przewidywanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów:

  - organów władz państwa (Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta),

  - organów kontroli i ochrony prawa (np. NIK)

  - sądów i trybunałów (SN...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /1 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deficyt sektora finansów publicznych

  Deficytem sektora finansów publicznych nazywa się ujemną różnicę między dochodami publicznymi (powiększonymi o zagraniczne środki finansowe nie podlegające zwrotowi) a wydatkami publicznymi, ustaloną dla okresu rozliczeniowego.

  >

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwowy dług publiczny

  Przez państwowy dług publiczny rozumie się nominalne zadłużenie podmiotów sektora finansów publicznych ustalone po wyeliminowaniu przepływów finansowych pomiędzy podmiotami należącymi do tego sektora.

  Państwowy dług publiczny obejmuje zobowiązania sektora finansów publicznych z następujących tytułów...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeznaczenie środków publicznych

  Środki publiczne mogą być przeznaczone na:

  wydatki publiczne,

  rozchody budżetu państwa (art. 4 ust. 1 u.f.p)

  Rozchodami publicznymi są:

  spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów,

  wykup papierów wartościowych oraz inne operacje finansowe,

  udzielone pożyczk

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie dochodów publicznych

  Dochodami publicznymi są:

  1. daniny publiczne (zaliczamy do nich podatki oraz inne świadczenia pieniężne, których obowiązek ponoszenia na rzecz państwa, j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wynika z innych ustaw), oraz

  2. pozostałe dochody, zalicza się do nich:

  -...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /1 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie środków publicznych

  Środki publiczne są to:

  1. dochody publiczne,

  2. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi,

  3. przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, pochodzące:

  - ze sprzedaży...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /798

  praca w formacie txt

Do góry