Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Zasada równowagi budżetowej

  ZASADA RÓWNOWAGII BUDŻETOWEJ postuluje, aby strona określająca wydatki budżetu równała się stronie, po której zaplanowano wysokość dochodów budżetu. Zasada ta oznacza, zatem konieczność wzajemnego dopasowania rozmiarów wydatków do dochodów.

  Zasada równowagi budżetowej podyktowana jest dobrem...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /9 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada zupełności budżetowej

  Zasada przesądza sprawę jego zasięgu, roli, miejsca w sferze finansów publicznych. Zgodnie z tą zasadą budżet powinien obejmować całość dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów państwa bądź odpowiadających innym zakładów publiczno-prawnych (gmin, powiatu, województwa).Zasada zupełności budżetu...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /2 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada jedności budżetowej w sensie formalnym

  Zasada jedności w sensie formalnym zakłada by każdy związek publiczno-prawny (państwo, województwo, powiat, gmina) miał własny jeden i tylko jeden budżet innymi słowy by miał jedno i tylko jedno liczbowe zestawienie swych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, by to zestawienie sporządzone było w...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /1 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada jedności budżetowej w sensie merytorycznym

  Zasada jedności w sensie merytorycznym ma charakter normatywny, skodyfikowany, lecz od tej zasady są prawem przewidziane wyjątki. Zasada wyraża konieczność, aby wszystkie dochody i przychody budżetu tworzyły jeden ogólny zasób środków finansowych służących pokryciu wszystkich wydatków i rozchodów...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /1 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydatki i rozchody budżetu województwa

  Wydatki budżetu województwa.

  Wydatki budżetu województwa sklasyfikować można analogiczne do budżetu państwa, gminy oraz powiatu.(przepisać)

  Jeśli chodzi o kryterium przedmiotowe klasyfikacji to wydatki budżetu województwa można podzielić na pięć grup:

  wydatki związane z funkcjonowaniem...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /1 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i treść budżetu województwa

  Budżet województwa jest planem finansowym a więc liczbowym zestawieniem przewidywanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów organów stanowiących i wykonawczych województwa oraz jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych) bezpośrednio im podległych, takich jak Urząd Wojewódzki, szkoły o...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /1 708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydatki i rozchody budżetu powiatu

  Wydatki budżetu powiatu.

  Można je ująć w sposób analogiczny jak w przypadku wydatków budżetu państwa, a więc z uwzględnieniem kryterium przedmiotowego oraz ich ekonomicznego charakteru. Z uwagi na kryterium przedmiotowe wydatki budżetu powiatu można podzielić na pięć grup:

  wydatki związane z...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /2 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i treść budżetu powiatu

  Budżet powiatu jest rocznym planem finansowym obejmującym liczbowe zestawienie przewidywanych

  dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów organów stanowiących i wykonawczych powiatu, a więc Rady Powiatu, Starosty i podlegającego mu urzędu powiatowego oraz innych podległych mu jednostek...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /1 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydatki budżetu gminy

  Usystematyzować je można z uwzględnieniem różnych kryteriów. Najlepszym wydaje się być kryterium przedmiotowe wskazujące na rodzaj zadań finansowanych z budżetu gminy. Z tego punku widzenia wydatki budżetu gminy można podzielić na kilka grup:

  wydatki na administrację samorządową, obejmują one...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /1 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwota wyrównawcza części podstawowej subwencji ogólnej dla budżetu gminy

  Kwotę wyrównawczą; stanowiącą element składowy części podstawowej subwencji ogólnej. Kwota wyrównawcza przysługuje gminom w których wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych, na jednego mieszkańca  zw. wskaźnikiem G, jest mniejszy aniżeli 85 % analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /977

  praca w formacie txt

Do góry