Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Główne zasady konstytucjonalizmu francuskiego

  Zasada zwierzchnictwa narodu – twórcami jej byli J. Bodin (Sześć ksiąg o Rzeczypospolitej) i J.J. Rousseau (Umowa społeczna z 1762). Doktryna russowska oddziaływała na twórców nowoczesnego prawa publicznego w dobie rewolucji burżuazyjnej we Francji i legła u podstaw zasady wyrażonej w art. 3 Deklaracji...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /2 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne zasady konstytucjonalizmu angielskiego

  System przedstawicielski – polega na tym, iż władzy zwierzchniej nie sprawuje bezpośrednio sam naród, ale w jego imieniu i na jego rzecz sprawują tę władzę przedstawiciele narodu.

  Bikameralizm – dwuizbowość parlamentu (w Anglii: Izba Lordów i Izba Gmin). Za jego początek uznaje się rok 1265, kiedy to w...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /1 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie konstytucjonalizmu i jego podział

  Konstytucjonalizm – definicja konstytucjonalizmu sprawia badaczom nie lada problem. Istnieje kilka jej koncepcji. Można jednak z całą pewnością stwierdzić, że na konstytucjonalizm składają się 3 elementy:

  element aksjologiczny – całokształt poglądów dotyczących ustroju państwowego; element...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawa opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych

  Podstawą opodatkowania jest dochód pomniejszony o ustawo zakreślone wydatki. Dochód ten to różnica miedzy przychodem a kosztami uzyskania przychodu. Przychodem są w szczególności otrzymane wartości pieniężne w tym różne wartości otrzymanych nieodpłatnie świadczeń. (art. 12)

  Do przychodów nie zalicza...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /1 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot w podatku dochodowym od osób prawnych

  Zakres podmiotowy obejmuje osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej np. zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych. W tym podatku występują specyficzne podmioty np. holdingi, zespoły spółek z o.o. spełniające określone warunki. W podatku tym...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /1 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ograniczone i nieograniczone obowiązki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych

  Nieograniczony obowiązkowi podatkowemu podlegają osoby fizyczne, które maja miejsce zamieszkania na terenie kraju. Nieograniczony obowiązek podatkowy polega na tym iż podatkiem objęta jest całość dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów w kraju czy zagranicą.

  Ograniczony obowiązek...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /1 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty uzyskania przychody w podatku dochodowym od osób fizycznych

  Kosztami uzyskania przychodu z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesienie w celu osiągnięcia przychodu. Ustawodawca wylicza jednak w sposób enumeratywny wydatki, których nie uważa za koszty uzyskania przychodu np. wydatki na nabycie gruntów, środków trwałych, na przebudowę modernizację środków...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /1 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawa opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych

  Przedmiotem opodatkowania są różne stany faktyczne i prawne, dzięki którym podatnik osiąga dochód, dochody te płyną z określonych przez ustawodawcę źródeł przychodów. Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z różnych źródeł, przychody kumuluje się (kumulacja przedmiotowa).

  Źródłami dochodów...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych

  Zakres podmiotowy.

  Zakresem podmiotowym tego podatku objęto osoby fizyczne. Podatnicy i podlegają ograniczonemu i nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

  Nieograniczony obowiązkowi podatkowemu podlegają osoby fizyczne, które maja miejsce zamieszkania na terenie kraju. Nieograniczony obowiązek podatkowy...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /1 598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów podatek akcyzowy

  Zakres podmiotowy podatku akcyzowego obejmuje:

  osoby prawne,

  jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,

  osoby fizyczne.

  Jeżeli podmioty te mają siedzibę lub miejsce zamieszkania w kraju stają się podatnikami tego podatku, jeżeli wykonują we własnym imieniu i na...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /2 501

  praca w formacie txt

Do góry