Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Charakter prawny aktów o mocy ustawy

  Niekiedy konstytucje, obok ustaw, przewidują istnienie w systemie prawa aktów o mocy ustawy wydawanych przez organ władzy wykonawczej. Mogą one nie tylko regulować po raz pierwszy materie ustawy, ale także, z uwagi na moc prawną równą ustawie, uchylać i zmieniać już obowiązujące ustawy i z tego względu...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakter prawny uchwały parlamentarnej

  Szczególnym źródłem prawa konstytucyjnego są regulaminy parlamentarne. Regulaminy parlamentu mają formę uchwały (poza nielicznymi wyjątkami – Czechy, Słowacja). Ich przedmiotem jest określenie zasad organizacji i funkcjonowania izb oraz praw i obowiązków ich członków.

  >

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakter prawny ustawy

  Ustawa to akt o charakterze normatywnym pochodzący od parlamentu, uchwalany w szczególnym trybie, w większości współczesnych państw uważana jest za najważniejszy akt prawny właściwy do regulowania materii prawa konstytucyjnego.

  Moc prawna ustawy sytuuje ją w hierarchii aktów prawnych bezpośrednio po...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /2 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła prawa konstytucyjnego

  Pisane – akty prawa stanowionego, które zawierają normy regulujące zasady ustroju politycznego, organizację i funkcjonowanie organów państwowych oraz pozycję jednostki w państwie; głównym źródłem prawa konstytucyjnego we współczesnym państwie jest konstytucja, a następnie: ustawy i akty prawne...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /1 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo konstytucyjne a instytucje polityczne

  Organy państwa -> partie polityczne -> związki wyznaniowe i związki zawodowe -> grupy interesu

  Partie polityczne – pierwsze uregulowania ich działalności znajdowały się w regulaminach parlamentarnych; w latach 60 – tych pojawiają się pierwsze ustawy (Turcja, Argentyna RFN); w latach 90 – tych następuje...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /1 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot prawa konstytucyjnego

  Materia prawa konstytucyjnego – w podanym wyżej szerszym rozumieniu – obejmuje te normy prawne, które określają:

  - podmiot władzy suwerennej w państwie i sposoby jej sprawowania,

  - podstawy ustroju społeczno-gospodarczego państwa – wskazuje się formy własności w państwie, mechanizmy jej obrony, sposób...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie prawa konstytucyjnego

  Termin „prawo konstytucyjne” ma przynajmniej 2 znaczenia:

  znaczenie węższe – zespół norm prawnych zawartych w konstytucji i innych ustawach konstytucyjnych; normy te tworzą pewna grupę przepisów i wyróżniają się swoją szczególną mocą prawną – najwyższą w całym systemie prawa;

  znaczenie...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne zasady konstytucjonalizmu nazistowskiego

  Zasada wodzostwa.

  Zasada ujednolicenia aparatu partyjnego i państwowego

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /74

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne zasady konstytucjonalizmu tzw. socjalistycznego

  Zasada zwierzchnictwa ludu – w praktyce zasada ta oznaczała suwerenność warstw niższych społeczeństwa (klasa robotnicza).

  Zasada jednolitości władzy państwowej.

  System Rad jako system rządów – wzorem była tu Komuna Paryska.

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne zasady konstytucjonalizmu amerykańskiego

  Zasada federalizmu – państwa składowe delegują niejako część swej suwerenności nowemu państwu przez siebie powołanemu, państwu nadrzędnemu, jakim jest państwo związkowe.

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /188

  praca w formacie txt

Do góry