Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Treść konstytucji – konstytucja pełna i niepełna

  Konstytucja niepełna – musi zawierać minimum, czyli zasady organizacji i funkcjonowania aparatu państwowego oraz prawa obywatelskie;

  Konstytucja pełna – minimum + zasady ustroju politycznego (suwerenność, zasady reprezentacji itp.), zasady ustroju społeczno-gospodarczego (gwarancje prawa własności...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /1 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucja a ogólne zasady prawa i tzw. wyższe prawo

  Czy ponad konstytucją istnieją niepisane zasady, których odbiciem winna być dobra konstytucja?

  Na to pytanie twierdząco odpowiadali starożytni myśliciele z Heraklitem, Arystotelesem i Cyceronem na czele. Teza o istnieniu prawa wiecznego i jego rozumnej interpretacji w postaci prawa natury stanowiła jeden z...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /3 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Idealizm prawniczy w pojmowaniu oddziaływania konstytucji

  Konstrukcja konstytucji jest wyrazem abstrakcyjnych idei (np. do konstytucji wprowadzono art. odnośnie gospodarstwa rolnego); dzięki takim elementom wiele konstytucji jest obszernych, nawet liczących ok. 1000 artykułów. Gdy komisje kodyfikacyjne są złożone z osób niewykształconych wtedy konstytucje są...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucja formalna a materialna

  Konstytucja materialna – całokształt norm prawnych mających za przedmiot ustrój polityczny państwa, bez względu na ich charakter prawny i formę aktów prawnych, w których są zawarte (ustawy, uchwały parlamentu, zwyczajowe prawo konstytucyjne). Przykładem takiej konstytucji jest Konstytucja Wielkiej...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /1 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza konstytucji

  Idea konstytucji pisanej, jako ustawy zasadniczej w państwie, pojawiła się w okresie rewolucyjnych przemian ustrojowych i walki o władzę polityczną w końcu XVIII w. Przyczyny powstania pierwszych konstytucji pisanych były złożone. Obok przyczyn specyficznych dla poszczególnych państw wymienić można...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /1 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etymologia terminu „konstytucja”, jego znaczenia i synonimy

  1) Etymologia:

  Termin „konstytucja” pochodzi od łacińskiego słowa constituere, co oznacza: ustanawiać, urządzać. Już w czasach rzymskich czynność organów państwowych zmierzającą do określenia ustroju politycznego (rem publicam constituere) odróżniano od działań prawotwórczych, polegających na...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /1 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja konstytucji

  Konstytucja jest to:

  - akt prawny o najwyższej mocy prawnej w systemie prawnym danego państwa;

  - akt określający podstawowe zasady ustroju państwa, regulujący ustrój naczelnych organów (władz) państwa, zakres ich kompetencji i wzajemne relacje oraz formułujący podstawowe prawa, wolności i obowiązki...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miejsce prawa konstytucyjnego w systemie prawa

  W klasycznym podziale prawa na publiczne i prywatne – wprowadzonym przez Ulpiana – prawo konstytucyjne należy do prawa publicznego. Znajduje się ono tam obok takich gałęzi, jak: prawo międzynarodowe, prawo administracyjne, prawo karne lub prawo cywilne.

  W podziale prawa na materialne i formalne prawo...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo konstytucyjne a normy prawa międzynarodowego

  Specyficznym źródłem prawa są normy prawa międzynarodowego. Przejawiają się one w różnych formach: traktatów, umów, zwyczajowego prawa międzynarodowego, ogólnie uznanych zasad prawnych itp.

  Formy przyjęcia przez państwo obowiązku przestrzegania prawa międzynarodowego są zróżnicowane i wybór sposobu...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /1 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwyczajowe prawo konstytucyjne

  W niektórych systemach prawnych jako źródło prawa konstytucyjnego traktuje się zwyczajowe prawo konstytucyjne. U jego podłoża leży zwyczaj konstytucyjny i precedens. Zwyczaj konstytucyjny to utarty i powszechnie uznany sposób postępowania nie znajdujący wyraźnej podstawy w normach konstytucyjnych. Jest on...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /1 232

  praca w formacie txt

Do góry