Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Podstawowe założenia neoliberalnej koncepcji praw obywatelskich

  dodanie do katalogu praw obywatelskich praw socjalnych, które miało na celu niwelowanie rażących przejawów niesprawiedliwości społecznej,

  idea międzynarodowego wymiaru ochrony praw jednostki,

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe założenia liberalnej koncepcji praw obywatelskich

  uznanie przyrodzonego, niezbywalnego i niezależnego od państwa charakteru praw jednostki,

  katalog praw fundamentalnych obejmował prawa osobiste i polityczne,

  status negativus jednostki w pastwie – państwo nie mogło poza ściśle określonymi wyjątkami ingerować w swobodną aktywność...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcje praw i wolności obywatelskich

  Analiza koncepcji praw obywatelskich wskazuje, że oscylują one między dwoma modelowymi ujęciami:

  Uniwersalistycznym – podkreślana jest nadrzędność interesów i celów zbiorowości (państwa) wobec praw obywateli, które mają charakter instrumentalny. Zasadniczy cel prawnej regulacji statusu obywatela...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /1 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie godności człowieka

  Pojęcie godność człowieka jest obecne we wszystkich koncepcjach indywidualistycznych pojmowania statusu jednostki i w czasach współczesnych może być uznane za podstawę i aksjologiczny punkt wyjścia tych koncepcji. O godności człowieka mówili już stoicy, nawiązywał do niej Cycero, a nowożytne ujęcie...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /2 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa człowieka – prawa podstawowe – prawa podmiotowe

  Prawa człowieka – kwalifikowana postać praw i wolności jednostki, służących ochronie jej interesów, przypisywanych każdej osobie ludzkiej, niezależnie od przynależności państwowej i od jakichkolwiek cech różnicujących. Źródłem tak rozumianych praw jest prawo naturalne, zgodnie z którym podstawą...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /1 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie prawa, wolności i obowiązku obywatelskiego

  Prawa obywatelskie – termin określający pierwotnie zespół praw przyznanych jednostce przez porządek prawny określonego państwa w oparciu o kryterium przynależności państwowej (obywatelstwa). Obecnie w związku z rozwojem prawo-międzynarodowej ochrony praw jednostki, rozróżnienie między prawami...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /1 776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada swobody działalności gospodarczej

  Zasada ta oznacza swobodę podejmowania działalności gospodarczej (a więc wszelkiej działalności obliczonej na przynoszenie zysku), swobodę jej prowadzenia przez wszelkie podmioty. W nowej konstytucji wolność ta znajduje dodatkowe potwierdzenie i sprecyzowanie w art. 22, który dopuszcza jej ograniczenia...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada demokratycznego państwa prawnego – jej ujęcia i gwarancje

  Konstytucja w art. 2 ustanawia zasadę demokratycznego państwa prawnego jako podstawową zasadę ustroju politycznego.

  Do podstawowych przesłanek formalnego państwa prawnego współczesna doktryna zalicza: podział władzy, konstytucjonalizm, legalność, prymat ustawy, zakaz retroakcji, dopuszczenie ingerencji...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /2 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymogi towarzyszące zakładaniu i funkcjonowaniu partii politycznych

  Ustawa o partiach politycznych z 27 czerwca 1997 r. (upp) mówi, że: partię może założyć 15 obywateli, jednakże liczba popierających zgłoszenie osób musi wynosić co najmniej 1000 – obywatele pełnoletni mający pełną zdolność do czynności prawnych.

  Partia polityczna, aby uzyskać pełnię...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /1 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada pluralizmu społeczno - politycznego

  Pluralizm polityczny ma kilka zakresów znaczeń. W ujęciu prawnokonstytucyjnym pluralizm należy rozumieć ściślej i sprowadzić go do problemu partii. W ujęciu szerszym – pozakonstytucyjnym – pluralizmu politycznego nie da się zawęzić tylko do kwestii struktur o statusie partii. Jako zasada ustrojowa w...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /956

  praca w formacie txt

Do góry