Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Gwarancje praw i wolności obywatelskich

  Pod tym pojęciem rozumiemy zespół czynników i środków zapewniających wprost urzeczywistnienie praw jednostki. Wyróżniamy gwarancje materialne i formalne. Te pierwsze dotyczą ogólnych cech ustroju gospodarczego, społecznego i politycznego. Gwarancje formalne występują bądź jako gwarancje pośrednie...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /1 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Granice praw i wolności obywatelskich

  We współczesnym społeczeństwie nie mogą istnieć prawa i wolności jednostki o charakterze absolutnym, bo konieczności życia publicznego i wzgląd na prawa i wolności i innych osób wymagają od każdego poddania się określonym ograniczeniom. Wyznaczenie ogólnych ram i zasad tych ograniczeń musi być...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /1 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe obowiązki obywatelskie w Konstytucji RP

  Wyliczenie konstytucyjne ma na celu wskazanie jedynie najważniejszych obowiązków. Pamiętać też trzeba, że Konstytucji nie przysługuje w tym zakresie walor bezpośredniej stosowalności – nałożenie konkretnego obowiązku na jednostkę może nastąpić tylko na podstawie ustawy. Katalog podstawowych...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /1 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada wolności a równości w prawach obywatelskich

  Zasada wolności – została wymieniona we Wstępie do Konstytucji, a szerzej ujęto ją w art. 31 ust. 1 i 2. Zasadę tą należy rozpatrywać w dwóch aspektach. W znaczeniu pozytywnym oznacza ona swobodę czynienia wszystkiego, co nie jest przez prawo zakazane. W znaczeniu negatywnym oznacza, że nałożenie na...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /1 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucja rozdziału kościoła od państwa jako podstawowa gwarancja wolności religijnej

  W doktrynie wyróżnia się dwa klasyczne modele ustrojowe stosunków wyznaniowych w państwie, wyróżniające dwa typy państw:

  a) państwa wyznaniowe – oznaczające ideowe oraz strukturalne powiązanie religii i Kościoła z państwem, polegające na uznaniu jednej spośród religii jako religii oficjalnej oraz...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /1 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada wolności sumienia i wyznania

  Zasada ta znalazła wyraz w art. 53 K oraz art. 9 EKPCz. Wolność wyznania musi też być rozpatrywana na tle konstytucyjnych zasad określających pozycję kościołów i związków wyznaniowych oraz ich relacje z państwem (art. 25). Obejmuje ona w szczególności:

  wolność wyznawania lub przyjmowania...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /1 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne w Konstytucji RP

  prawo własności (art. 20, 21 i 64) – wywłaszczenie jest dopuszczalne tylko na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem, ograniczenia własności (w cywilistycznym rozumieniu) nie mogą naruszać istoty tego prawa, przepadek rzeczy może nastąpić tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /1 776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolności i prawa polityczne w Konstytucji RP

  Część z nich pojmowana jest jako prawa człowieka, ale prawa związane z udziałem w życiu publicznym (art. 60-62) przyznane zostały tylko obywatelom polskim. Oto katalog tych praw i wolności:

  1. prawa związane z udziałem w życiu publicznym – prawo do głosowania w wyborach i referendach, prawo...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolności i prawa osobiste w Konstytucji RP

  Ujęte są one w zasadzie jako prawa człowieka – podmiotem ich jest więc każdy znajdujący się pod władzą państwa polskiego. Oto katalog tych praw i wolności:

  prawo do życia (art. 38),

  nietykalność osobista (art. 39, art. 40, 41 i 50) – obejmuje w szczególności zakaz poddawania...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /2 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe założenia tzw. socjalistycznej koncepcji praw obywatelskich – zasada jedności praw i obowiązków

  bogata lista obowiązków obywatelskich,

  przyjęcie zasady, że konstytucyjnie gwarantowane prawa obywateli nie mogą być wykonywane w sposób naruszający interesy społeczeństwa lub państwa,

  zasada jedności praw i obowiązków – miała stymulować prospołeczną postawę obywateli...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /337

  praca w formacie txt

Do góry