Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Organizacja i kompetencje komisji wyborczych

  Komisje wyborcze są to szczególne organy państwowe, tworzone dla zorganizowania i przeprowadzenia wyborów. Istnieją 3 szczeble komisji wyborczych:

  W skali centralnej istnieje Państwowa Komisja Wyborcza, właściwa do wszystkich procedur wyborczych i referendalnych. Jest to organ stały. Składa się ona...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /2 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proporcjonalny system wyborczy

  Istotą zasady proporcjonalności jest dokonywanie rozdziału mandatów w okręgu wyborczym (i potem – w skali kraju) proporcjonalnie do odsetka głosów, jakie uzyskały poszczególne partie czy ugrupowania konkurujące w wyborach. Tym samym, nieodzowną przesłanką ustanowienia systemu proporcjonalnego jest...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /2 532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mieszane systemy wyborcze

  Systemy mieszane polegają na obsadzaniu części mandatów metodą większościową, zaś części metodą proporcjonalną (np. Litwa, Ukraina, Rosja, Włochy, Meksyk). Może się to odbywać w sposób bardziej skomplikowany np. część obsadzana jest w okręgach jednomandatowych, część z list partyjnych w...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja systemów wyborczych

  Systemy wyborcze dzielimy na:

  system większościowy – stanowi najprostszy sposób ustalania wyników, oznacza, że wybranym został ten, kto uzyskał największą liczbę głosów. Jeśli jest to warunek wystarczający, to mówimy o zasadzie większości względnej: aby zostać wybranym należy uzyskać...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /1 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada wolności w prawie wyborczym

  Zasada ta jest wpisana w istotę systemu demokratycznego. Łączy się ona z zasadą tajności głosowania. Polega na tym, że każdy wyborca ma prawo do dokonania takiego wyboru, jaki uzna za słuszny. Nikt nie może go zmusić do powzięcia innej decyzji. W celu zagwarantowania tej zasady wprowadzono m.in. zakaz...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada tajności w prawie wyborczym

  Zasada ta oznacza zagwarantowanie każdemu wyborcy, że treść jego decyzji wyborczej nie będzie mogła być ustalona i ujawniona. Każdy wyborca musi oddawać głos w takich warunkach technicznych i politycznych, które wykluczając możliwość takiego ustalenia, stwarzają mu nieskrępowane możliwości...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada bezpośredniości w prawie wyborczym

  Zasada ta oznacza, że wyborca oddaje swój głos na osobę lub osoby, które mają zostać wybrane, a więc objąć mandat obsadzany w drodze danego głosowania. Tym samym wyborca decyduje bezpośrednio o składzie organu przedstawicielskiego. Konstytucja RP wymaga dochowania zasady bezpośredniości we wszystkich...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje prawa wyborczego

  funkcja kreacyjna – polega na kształtowaniu składu personalnego organów przedstawicielskich,

  funkcja polityczno-programowa – polegająca na wyrażeniu przez wyborców poparcia dla określonego programu politycznego,

  funkcja legitymująca – legitymizowanie, poprzez akt wyborczy, dokonywany przez...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /1 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe pojęcia z zakresu prawa wyborczego

  Prawo wyborcze – w znaczeniu przedmiotowym jest to ogół norm prawnych obowiązujących w państwie i regulujących tryb wyboru organów przedstawicielskich; w znaczeniu podmiotowym są to określone w przepisach obowiązującego prawa uprawnienia ogółu obywateli do udziału w wyborach do organów...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /1 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodowa ochrona praw jednostki

  Wstrząs spowodowany II wojną światową uzmysłowił społeczności międzynarodowej, że wewnątrzpaństwowy system gwarantowania praw obywatelskich jest niewystarczający. Zaczynają więc powstawać różne międzynarodowe akt prawne dot. tej materii:

  1948 r. – Powszechna Deklaracja Praw Człowieka – nie...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /1 577

  praca w formacie txt

Do góry