Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Klasyfikacja prawnych sfer działania państwa

  W sensie przedmiotowym (funkcjonalnym) podział władz oznacza wydzielenie pewnych rodzajowo odmiennych kierunków (sfer) działania państwa takich jak: stanowienie prawa, wykonywanie prawa, rozstrzyganie sporów prawnych (zarówno wymierzanie sprawiedliwości, co stanowi domenę sądów, jak i kontrola przestrzegania...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawnienia pracownicze deputowanych

  prawo do diety parlamentarnej – obecnie wynoszą one 25 % uposażenia wypłacanego posłom zawodowym,

  prawo bezpłatnych przejazdów środkami transportu publicznego na terenie kraju,

  prawo do bezpłatnego otrzymywania dzienników urzędowych,

  prawo do korzystania z funduszu świadczeń...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /1 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Immunitet deputowanego

  Immunitet stanowi jedną z najstarszych instytucji parlamentarnych. Rozumiany jako wykluczenie bądź ograniczenie odpowiedzialności deputowanego za naruszenia prawa, pełni dwie podstawowe funkcje:

  ochrony niezależności członków parlamentu i zagwarantowania im swobody wykonywania mandatu,

  ochrony...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /2 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa i obowiązki deputowanych

  Każdy deputowany ma prawo do immunitetu materialnego i formalnego, nietykalności osobistej (art. 105 ust. 5 K) oraz obowiązek zastosowania się do zasady niepołączalności (art. 103 K – w aspekcie formalnym; art. 107 K - w aspekcie materialnym).

  Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora określa szereg...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /1 710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Status prawny deputowanego

  Status członków parlamentu jest wyznaczany na płaszczyźnie generalnej pozycją tego organu w aparacie państwowym i koncepcją stosunku przedstawicieli do wyborców, a na płaszczyźnie szczegółowej przez Konstytucję (art. 102-108) i realizujące ją ustawodawstwo zwykłe (np. ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mandat przedstawicielski

  „Mandat przedstawicielski (parlamentarny)” to pojęcie mające wieloznaczny charakter. Używa się go w przynajmniej 3 znaczeniach:

  jako wynikające z wyborów pełnomocnictwo udzielone członkowi parlamentu przez wyborców,

  jako całokształt praw i obowiązków parlamentarzysty,

  jako określenie...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /2 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny wygaśnięcia mandatu senatora i posła

  Wygaśnięcie mandatu posła (senatora) następuje w razie (art. 177 ust 1 i 2 oraz art. 213 ust. 1 i 2 ows):

  odmowy złożenia ślubowania,

  śmierci posła (senatora),

  utraty biernego prawa wyborczego, co m.in. następuje na skutek skazania przez sąd na karę pozbawienia praw publicznych...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /1 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procedura rozpatrywania protestów wyborczych

  Protest wyborczy jest to skierowany do sądu wniosek wyborcy wskazujący określone uchybienie w przeprowadzeniu wyborów i domagający się unieważnienia wyborów w całości lub w części. Prawo wniesienia protestu ma każdy wyborca, a także pełnomocnik każdego komitetu wyborczego. Unieważnienie wyborów...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /1 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybory ponowne i uzupełniające

  W razie podjęcia przez Sąd Najwyższy uchwały o nieważności wyborów zastosowanie mają przepisy przewidziane dla sytuacji, w której dochodzi do skrócenia kadencji Sejmu na podstawie postanowienia Prezydenta lub uchwały Sejmu o skróceniu kadencji – Prezydent zarządza wybory ponowne do Sejmu i Senatu. Wybory...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /1 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb zgłaszania kandydatów na Prezydenta i deputowanych

  Konstytucja ogólnie stanowi, że kandydatów na posłów i senatorów mogą zgłaszać partie polityczne oraz wyborcy (art. 100 ust. 1), a kandydatów na prezydenta może zgłaszać co najmniej 100 000 wyborców (art. 127 ust. 3 zd. 2)

  Wybory prezydenckie:

  Zostaje zawiązany komitet wyborczy, popierający – na...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /3 878

  praca w formacie txt

Do góry