Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Głosowanie w parlamencie

  Głosowania są przeprowadzane po wyczerpaniu debaty. Zawsze są to głosowania jawne i zwykle odbywają się przez podniesienie ręki, ale jednocześnie posłowie głosują za pomocą kart magnetycznych, co pozwala na natychmiastowe ustalenie zarówno ogólnego wyniku, jak i sposobu głosowania poszczególnych...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /1 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb pracy Sejmu i Senatu

  Tryb pracy parlamentu odpowiada współcześnie jednej z dwóch zasad:

  zasada sesyjności – polega na tym, że w ramach kadencji parlamentu wyodrębnia się krótsze (z reguły kilkumiesięczne) odcinki czasowe (tzw. sesje), w ramach których izby mogą się zbierać na posiedzenia plenarne. Natomiast w okresie...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /1 708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kadencja, sesja, posiedzenie parlamentu

  Kadencja – okres na jaki wyborcy udzielają organowi wybieralnemu pełnomocnictw, i w jakim realizuje on swe zadania funkcjonując w chwilowym składzie pochodzącym z jednych wyborów. Kadencyjność jest koniecznym elementem przedstawicielskiego charakteru Sejmu (Senatu). We współczesnym prawie parlamentarnym...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /2 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania komisji parlamentarnych

  Komisje sejmowe są wyspecjalizowanymi organami wewnętrznymi Sejmu (Senatu), zajmującymi się rozpatrywaniem, opiniowaniem i przygotowywaniem spraw stanowiących przedmiot obrad Sejmu (Senatu), a w szczególności wyrażaniem opinii o sprawach przekazanych pod ich obrady przez Sejm (Senat), jego Marszałka lub...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /1 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja i podział komisji parlamentarnych

  Art. 110 ust. 3 Konstytucji rozróżnia komisje stałe i komisje nadzwyczajne.

  Komisje stałe – ich utworzenie przewiduje regulamin Sejmu; tym samym Sejm ma obowiązek je utworzyć, istnieją one przez okres całej kadencji. Art. 18 ust. 1 regulaminu przewiduje obecnie utworzenie 25 komisji stałych...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /2 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy Sejmu i Senatu oraz ich kompetencje

  Powszechnie odróżnia się organy kierownicze oraz organy pomocnicze Sejmu czy Senatu. Do pierwszych zalicza się Marszałka Sejmu (Senatu) oraz Prezydium Sejmu (Senatu), a także Konwent Seniorów. Do drugich zalicza się komisje sejmowe (senackie), a w ramach izby powołuje się też sekretarzy Sejmu (Senatu), ale...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /6 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kluby, koła i zespoły poselskie

  Do istotnych uprawnień w izbie należy prawo zrzeszania się w koła, kluby i zespoły poselskie. Uprawnienie to jest przywilejem, a nie obowiązkiem parlamentarzysty. Zasady tworzenia klubów, kół i zespołów parlamentarnych są określone w Regulaminie Sejmu lub Senatu.

  Podstawą tworzenia klubów jest...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /2 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakter prawny regulaminu parlamentarnego

  Regulaminy izb są właściwe do unormowania:

  ich organizacji wewnętrznej,

  porządku prac,

  trybu powoływania i działalności ich organów,

  sposobu wykonywania konstytucyjnych i ustawowych obowiązków organów państwowych wobec danej izby.

  Charakter prawny regulaminów izb jest od...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /1 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada dwuizbowości pełnej i niepełnej

  Dwuizbowość pełna – występuje wtedy, gdy obie izby parlamentu są równoprawne.

  Dwuizbowość niepełna – występuje, gdy jedna z izb parlamentu jest izbą ważniejszą, ma więcej kompetencji. Konstytucja z 1997 roku nie przyjęła zasady równouprawnienia izb, nigdy zresztą w polskiej tradycji konstytucyjnej...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje parlamentu

  Funkcja ustawodawcza – polega na stanowieniu aktów prawnych o szczególnej mocy prawnej, najwyższej w systemie prawa wewnętrznego. Funkcję tę parlament sprawuje na zasadzie wyłączności. W ramach tej funkcji wyróżnić można tzw. funkcję ustrojodawczą (stanowienie norm konstytucyjnych) oraz...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /3 065

  praca w formacie txt

Do góry