Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Akty prawne Prezydenta RP

  akty normatywne – akty zawierające normy prawne, wydawane przez Prezydenta, np. rozporządzenia, o których mowa w art. 142 K,

  inne akty prawne – akty, które rodzą wiążące skutki prawne po stronie swych adresatów; mogą to być skutki materialno-prawne (np. wprowadzenie stanu wyjątkowego...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność konstytucyjna Prezydenta RP

  Konstytucja z 1997 r. przyjmuje typowy model odpowiedzialności konstytucyjnej Prezydenta. Ponoszona jest ona za czyny, którymi Prezydent w zakresie swojego urzędowania lub w związku z zajmowanym urzędem, naruszył Konstytucję lub inną ustawę. Dla powstania tzw. deliktu konstytucyjnego konieczne jest...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procedura stawiania Prezydenta w stan oskarżenia

  Wstępny wniosek o postawienie prezydenta w stan oskarżenia może złożyć tylko grupa posłów i senatorów licząca co najmniej 140 osób. Wniosek taki jest rozpatrywany przez Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej Sejmu, która następnie przedstawia Zgromadzeniu Narodowemu stosowny wniosek. Dla postawienia...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny utraty stanowiska przez Prezydenta RP

  Kadencja Prezydenta upływa w 5 lat po objęciu urzędu, licząc od dnia złożenia przysięgi, ale w wypadkach wyjątkowych urząd prezydenta może wcześniej ulec opróżnieniu. W myśl art. 131 ust. 2 K następuje to w razie:

  śmierci Prezydenta,

  zrzeczenia się urzędu,

  trwałej niezdolności do...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb wyboru Prezydenta RP

  Prezydent jest wybierany przez Naród (art. 127 ust. 1 K). wybory prezydenckie mają charakter czteroprzymiotnikowy – art. 127 ust. 1 określa je jako powszechne, równe, bezpośrednie i nakazuje ich przeprowadzenie w głosowaniu tajnym.

  Organizację wyborów określa szczegółowo ustawa z 27 września 1990 r. o...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /2 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakter prawny i funkcje Prezydenta RP

  Ustrojową pozycję Prezydenta określa zasada podziału władz. Art. 10 ust. 2 wymienia urząd Prezydenta jako jedno z dwóch podstawowych ogniw władzy wykonawczej. Konstytucja z 1997 r. utrzymała w Polsce parlamentarny system rządów, a ustrojowa pozycja Prezydenta może być określona sześcioma podstawowymi...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /2 832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompetencje Zgromadzenia Narodowego

  Art. 114 ust. 1 stanowi, że Zgromadzenie Narodowe działa w przypadkach określonych w Konstytucji. Określenie kompetencji Zgromadzenia opiera się więc o zasadę enumeracji. Konstytucja pozostawiła Zgromadzeniu kompetencje związane jedynie z osobą Prezydenta RP, a mianowicie:

  przyjmowanie przysięgi od...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakter prawny Zgromadzenia Narodowego

  Zgromadzenie Narodowe jest to odrębny organ konstytucyjny o własnych kompetencjach, złożony z obradujących wspólnie obu izb parlamentu.

  Konstytucja stanowi jedynie, iż Sejm i Senat obradując wspólnie działają jako Zgromadzenie Narodowe. Organizacja wewnętrzna i tryb funkcjonowania Zgromadzenia są...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność konstytucyjna a parlamentarna

  Odpowiedzialność parlamentarna (polityczna) to odpowiedzialność za polityczny kierunek sprawowania urzędu i podejmowane akty oraz decyzje; odpowiedzialność tę ponosi rząd i jego członkowie. Nie jest tu wymagane postawienie zarzutu naruszenia prawa, wystarczy negatywna ocena działalności i na tej...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procedura uchwalania votum nieufności

  Wniosek w sprawie wotum nieufności może zostać złożony tylko przez grupę posłów liczącą co najmniej 46 sygnatariuszy. Wniosek nie musi być umotywowany, ale zawsze musi zawierać nazwisko kandydata na nowego premiera. Pomiędzy zgłoszeniem wniosku a poddaniem go pod głosowanie musi upłynąć co najmniej...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /1 744

  praca w formacie txt

Do góry