Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Odwoływanie RM – votum nieufności a votum zaufania

  Wotum zaufania jest to uchwała parlamentu aprobująca politykę rządu; wotum zaufania nie jest prostym przeciwstawieniem wotum nieufności, kwestię zaufania może stawiać sam rząd uzależniając pozostanie przy władzy od aprobaty pewnych rządowych propozycji; w Polsce udzielenie wotum zaufania przez Sejm...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /1 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola prezydenta w procesie powoływania rządu

  Prezydent desygnuje Prezesa Rady Ministrów (art. 154 ust.1), musi to nastąpić w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji poprzedniej Rady Ministrów i odbiera przysięgę od członków nowo powołanej Rady Ministrów.

  Bez akceptacji Prezydenta nie może dojść do ostatecznego...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /1 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola premiera w procesie powoływania rządu

  Premier proponuje skład Rady Ministrów (jest to wyłącznie jego prawo), a także w ciągu 14 dni od dnia powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej, przedstawia Sejmowi program działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Program podlega zatwierdzeniu przez Sejm większością głosów...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakter prawny Rady Ministrów

  Podstawowe unormowania prawne dot. RM i administracji rządowej zawiera sama Konstytucja (zwłaszcza jej VI Rozdział). Regulacja ustawowa obejmuje w szczególności:

  ustawę z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (uRM),

  ustawę z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /1 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie administracji i rządu

  Terminu rząd używa się w kilku znaczeniach:

  w znaczeniu wąskim – termin rząd traktuje się jako inne określenie RM – w tym samym znaczeniu używa się terminu gabinet,

  rząd jako cały system organizacyjny podporządkowany RM, a więc te wszystkie organy i obsługujące je aparaty urzędnicze...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /1 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stan klęski żywiołowej, wyjątkowy i wojenny w konstytucji

  Stan wojenny (art. 229 K, ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom RP – uswo):

  Może on zostać wprowadzony tylko w trzech sytuacjach: zewnętrznego zagrożenia państwa, zbrojnej...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /6 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prezydenckie kompetencje nominacyjne

  Prezydent powołuje:

  na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa (do której powołuje jednego przedstawiciela): sędziów sądów powszechnych i administracyjnych,

  Prezesa i Wiceprezesa TK (spośród kandydatów przedstawionych mu przez zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału),

  Pierwszego Prezesa SN...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prezydenckie kompetencje zewnętrzne i wojskowe

  Kompetencje związane ze stosunkami zagranicznymi (należą one do RM, tylko wyjątkowo do Prezydenta):

  reprezentowanie państwa w stosunkach zewnętrznych – Prezydent jako głowa państwa składa państwowe wizyty za granicą i przyjmuje w kraju delegacje najwyższego szczebla z czym wiąże się...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /2 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prezydenckie kompetencje związane z egzekutywą

  Prezydentowi przysługują poważne kompetencje w procesie powoływania Rady Ministrów. Dotyczą one: przyjmowania dymisji RM, desygnowania Premiera i powoływania nowego rządu; w razie niepowodzenia trzech kolejnych procedur uzyskania sejmowego wotum zaufania dla nowego rządu – rozwiązywania (skracania...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prezydenckie kompetencje związane z legislatywą

  Uprawnienia prezydenta wobec Parlamentu:

  organizacyjne – zarządzanie wyborów, zwoływanie pierwszych posiedzeń izb,

  inicjatywne – inicjatywa ustawodawcza, zarządzanie referendum (co wymaga zgody Senatu),

  hamujące – weto ustawodawcze, kwestionowanie ustaw przed TK, w procedurze kontroli...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /1 255

  praca w formacie txt

Do góry