Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Orzekanie o konstytucyjności aktów podustawowych

  Akty podustawowe podlegają kontroli w zakresie zgodności z konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami. O konstytucyjności tych aktów Trybunał orzeka w składzie 3 sędziów, w oparciu o te same kryteria co w przypadku aktów ustawowych.

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orzekanie o konstytucyjności aktów ustawowych

  Ustawy podlegają kontroli w zakresie zgodności z Konstytucją i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi (jedynie tymi, które ratyfikowano w oparciu o ustawę akceptującą). O zgodności ustaw z Konstytucją Trybunał orzeka w składzie 5 sędziów. Kontrola zgodności jest dokonywana w oparciu o 3...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiotowy zakres działalności TK

  Z punktu widzenia przedmiotu kontroli obejmuje ona następujące akty:

  ustawy – co do ich zgodności z konstytucją i umowami międzynarodowymi; kontrola obejmuje wszystkie typy ustaw, w tym także m.in. ustawę budżetową oraz ustawy wyrażające zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej,

  umowy...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny odwołania sędziego TK

  Sędziowie TK są nieusuwalni, chyba że sędzia zostanie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub też sąd dyscyplinarny złożony z sędziów Trybunału Konstytucyjnego orzeknie wobec niego karę usunięcia ze stanowiska sędziego TK. Mandat sędziego wygaśnie też w...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb powoływania Trybunału Konstytucyjnego

  W skład TK wchodzi 15 sędziów, wybieranych przez Sejm na dziewięcioletnią kadencję. Wybór ma charakter indywidualny, tzn. każdy sędzia jest wybierany na 9 lat, nawet jeśli wstąpi w miejsce sędziego, który odszedł z TK przed upływem swojej kadencji.

  Sędzią TK może zostać osoba, która posiada...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /1 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycja ustrojowa Trybunału Konstytucyjnego

  Trybunał Konstytucyjny jest organem władzy sądowniczej, choć nie jest sądem w rozumieniu art. 175 K, a tym samym działalność Trybunału nie może być też określana jako wymiar sprawiedliwości. Działalność sądów konstytucyjnych jest czasem określana mianem negatywnego ustawodawcy i nie ulega...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /1 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota kontroli konstytucyjności prawa i jej charakter

  Istota kontroli norm polega na orzekaniu o hierarchicznej (pionowej) zgodności aktów normatywnych (norm prawnych) niższego rzędu z aktami normatywnymi (normami) wyższego rzędu i na eliminowaniu tych pierwszych z systemu obowiązującego prawa w razie stwierdzenia braku tej zgodności.

  Kontrola norm ma w...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /1 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akty prawne ministrów

  Minister resortowy może wydawać akty normatywne – rozporządzenia i zarządzenia (art. 149 ust. 2 K). Rozporządzenia ministra muszą odpowiadać tym samym cechom, którym odpowiadają rozporządzenia RM, tyle tylko, że upoważnienie ustawowe określa danego ministra jako organ właściwy do wydania danego...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uchwały a rozporządzenia

  Rozporządzenie (art. 92 K) – podustawowy akt wykonawczy, wydawany na podstawie szczegółowego upoważnienia, zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Ma ono charakter aktu prawa powszechnie obowiązującego. Musi być zgodne z ustawami i nie może wkraczać w materie objęte całkowitą wyłącznością...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /1 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akty prawne RM

  rozporządzenia,

  uchwały RM,

  zarządzenia prezesa RM,

  zarządzenia RM.

  Uchwały i zarządzenia mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu te akty. Zarządzenia są wydawane tylko na podstawie ustawy. Nie mogą one stanowić...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /410

  praca w formacie txt

Do góry