Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Zwyczaj międzynarodowy a grzeczność międzynarodowa

  Od zwyczaju międzynarodowego, który jest dowodem istnienia powszechnej praktyki uznawanej za prawo należy odróżnić grzeczność międzynarodową. Grzeczność międzynarodowa oparta jest na wzajemności, ale nie ma charakteru prawnego. Postępowanie wbrew tym regułom nie stanowi naruszenia prawa...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /1 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Element obiektywny zwyczaju

  Element obiektywny zwyczaju, czyli inaczej praktyka, sposób zachowania się. Praktyka ta musi być jednolita (sposób zachowania się musi być powtarzalny; państwa za każdym razem będą zachowywały się w ten sam sposób), stała (praktyka ta musi być przez jakiś czas powtarzalna; nie jest powiedziane jak...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Element subiektywny zwyczaju

  Element subiektywny zwyczaju oznacza pewne przeżycie, przekonanie charakterze psychiczno-prawnym po stronie państwa. Po stronie państw musi istnieć przekonanie, że dana praktyka, zwyczaj jest obowiązkiem prawnym, że wynika ono z przepisów prawa oraz że państwo zmuszone jest do takiego zachowania. Takie...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady prawa międzynarodowego

  Zasady prawa międzynarodowego jest to taka część prawa międzynarodowego, która obejmuje normy uznane przez wszystkie państwa społeczności międzynarodowej i które nie podlegają żadnej dyskusji. Część spośród zasad prawa międzynarodowego wywodzi się już z prawa rzymskiego. Do nich zalicza się takie...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /1 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie ius cogens

  Ius cogens są to normy prawne o szczególnym znaczeniu dla społeczności międzynarodowej. Odzwierciedlają one respektowane wartości przez całą społeczność międzynarodową. Mają one moc bezwzględnie obowiązującą i nie mogą być uchylone żadną umową międzynarodową. Ius cogens zabezpieczają...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hierarchia norm w prawie międzynarodowym

  Niektóre normy prawa międzynarodowego są powszechnie uznane przez społeczność międzynarodową za normy o znaczeniu szczególnym.

  Normy peremptoryjne (normy imperatywne, ius cogens) mają charakter bezwzględnie obowiązujący dlatego, że odzwierciedlają wartości szczególnie istotne dla całej...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /1 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje norm w prawie międzynarodowym

  W prawie międzynarodowym mamy do czynienia z normami powszechnie obowiązującymi (ius cogens), normami prawa międzynarodowego umownego oraz normami prawa międzynarodowego zwyczajowego. W prawie międzynarodowym znajdziemy także informację dotyczące norm prawa regionalnego.

  Normy powszechnie obowiązujące...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy charakterystyczne prawa międzynarodowego

  - normy prawa międzynarodowego publicznego mają w większości charakter względnie obowiązujący (umowa pomiędzy państwami), natomiast istnieje grupa norm, które mają charakter powszechnie obowiązujący, a normy względnie obowiązuje nie mogą być z nimi sprzeczne

  - brak centralnego ustawodawcy – to...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja prawa międzynarodowego

  Prawo międzynarodowe jest to zespół norm regulujących wzajemne stosunki pomiędzy suwerennymi państwami ale także pomiędzy niesuwerennymi podmiotami, które mają prawo (zdolność) do działania na arenie międzynarodowej.

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTACI SKARGI KONSTYTUCYJNEJ

  Skarga konstytucyjna pojawiła się i obecnie występuje w dużej grupie państw: Hiszpania, Niemcy, Polska, Belgia w ograniczonym zakresie, w wielu państwach postkomunistycznych. Wykształciły się 2 modele skargi konstytucyjnej:

  Skarga na niezgodność aktu z konstytucją- związana z naruszeniem praw...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Lucjusz Dodano /13.12.2011 Znaków /1 123

  praca w formacie txt

Do góry