Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Przyrzeczenie jako akt jednostronny państwa

  Przyrzeczenie to jednostronnie podjęte zobowiązanie wobec jednego lub wielu podmiotów prawo międzynarodowe a wg MTS wiążący charakter takiej deklaracji wynika z zasady dobrej wiary. w wyroku z 1974 r. w sporze australijsko-francuskim w sprawie francuskich doświadczeń nuklearnych MTS stwierdził, że...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akty jednostronne państw – charakter prawny

  Akty jednostronne wydawane w celu wywołania określonych skutków prawnych. Do aktów jednostronnych należą. akty jednostronne są przejawem niezależnej woli jednego pod­miotu prawa międzynarodowego, więc nie są związane ani zależne od innych oświadczeń :

  Notyfikacja -jest to akt polegający na oficjalnym...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /2 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interpretacja umowy międzynarodowej

  a. interpretacja (wykładnia) umowy polega na wyjaśnieniu treści jej postanowień;

  b. teorie interpretacyjne:

  • szkoła subiektywistyczna – interpretacja powinna zmierzać do ustalenia prawdziwej woli umawiających się stron; co strony chciały wyrazić w danym postanowieniu;

  • szkoła obiektywistyczna...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /1 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klauzula Najwyższego Uprzywilejowania

  Klauzula największego uprzywilejowania- zobowiązanie do przyznania drugiej stronie praw i przywilejów ,które przyznane zostały lub zostaną jakiemukolwiek trzeciemu państwu, znajduje zastosowanie w umowach handlowych, nawigacyjnych i konsularnych. Może ona podlegać rożnym ograniczeniom wyłączającym spod...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klauzule dołączane do umów międzynarodowych

  1) klauzule wzajemnośći - zobowiązanie każdej ze stron do traktowania obywateli w ten sposób , w jakie jej obywatele są traktowani przez to państwo. W treści swej klauzula wzajemności często ogranicza zakres zastosowania umowy lub innych klauzul w niej występujących.

  2) klauzula narodowa- polega na...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /1 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zawieszenie stosowania umowy międzynarodowej

  1) zawieszenie stosowania zwalnia strony umowy z obowiązku wypełnienia jej postanowień we wzajemnych stosunkach w okresie zawieszenia. Nie wpływa na stosunki prawne ustanowione przez umowę między stronami.

  2) zawieszenie spowodowane może być: naruszeniem umowy przez kontrahenta, niemożności jej wykonania...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres terytorialny obowiązywania umowy międzynarodowej

  Art. 26 KW - na całym terytorium chyba że umowa stanowi inaczej. czasem wyraźnie zlokalizowane, np. tworzące strefę zdemilitaryzowaną; klauzula kolonialna (klauzula terytoriów zależnych) na jej mocy umowa zawarta przez państwo kolonialne obowiązywała tylko na terytorium metropolii, a rozciągnięcie jej...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres czasowy obowiązywania umowy międzynarodowej

  Obowiązuje zasada, że prawo nie działa wstecz. Wyrażona została w art.28 konwencji wiedeńskiej. umowa zawarta później uchyla moc obowiązującą umowy zawartej wcześniej, dot. tego samego przedmiotu, lecz jest to jedynie domniemanie, nie trzeba się do niej bezwzględnie stosować. obowiązywanie Umowy M.-...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /1 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wejście w życie umowy międzynarodowej

  O czasie wejścia w życie umowy decydują jej postanowienia tzn. umowa sama określa moment swego wejścia w życie. W praktyce państw wykształciły się pewne typowe rozwiązania w tym zakresie. Umowy nie wymagające ratyfikacji lub zatwierdzenia najczęściej wchodzą w życie z chwilą podpisania lub w...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /1 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzwyczajna zmiana okoliczności i jej wpływ na obowiązywanie umowy międzynarodowej

  - ma wpływ na uznanie umowy za nieważną

  - art. 62 KW mówi o tym, iż zmiana tych okoliczności musi być znaczna, państwa nie przewidziały zmian tych okoliczności, powstały radykalne zmiany dotyczące wykonywania umowy oraz dawne okoliczności miały wpływ na zawiązanie się w ogóle państw tą umową

  -...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /523

  praca w formacie txt

Do góry