Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Metoda nauczania a inne elementy systemu dydaktycznego. Wskaż pozycję metody w systemie i określ jej związki z innymi elementami

  Ze względu na zależność stosowanych metod nauczania od realizowanych przez szkołę zadań dydaktycznych, metody te dzielą się również na podporządkowane :

  opracowane nowemu materiału – z tych grup zalicza się metody podające ( wykłady, opowiadania), metody poszukujące ( pogadanka heurystyczna...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz tzw. Metodę sytuacyjną. Jakie widzisz możliwości i ograniczenia w stosowaniu gry dydaktycznej we współczesnej szkole

  Służy wyrabianiu u uczniów umiejętności dokonywania wszechstronnej analizy problemów składających się na tzw. sytuację trudną, a także podejmowania na tej podstawie odpowiednich decyzji oraz wskazywania przewidywanych następstw poczynań zgodnych z tymi decyzjami.

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj metodę inscenizacji

  Może przybrać dość różne formy, np. wcześniej przygotowanego improwizowanego dialogu lub dyskusji na określony temat, odtworzenie wydarzeń, którym nie przysługuje walor autentyzmu itp.

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacyjne formy kształcenia

  I. Szkolne

  a) Lekcyjne:

  - zajęcia edukacyjne

  - zajęcia klasowo – lekcyjne

  - zajęcia w  klasach – pracowniach -

  b) Pozalekcyjne

  - zajęcia : wyrównawcze

  - koła zainteresowań i zajęcia świetlicowe

  Pozaszkolne:

  - praca domowa

  - wycieczki

  - zajęcia w domach kultury, klubach

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wycieczki i ich funkcje dydaktyczne

  Dydaktyczna funkcja wycieczki jest swoistą, szczególną i niezastąpioną formą organizacyjną kształcenia, polegająca na wyprowadzaniu uczniów poza klasę szkolną w celu bezpośredniego zetknięcia się z rzeczami, zjawiskami i procesami w ich naturalnym otoczeniu. Bezpośredni kontakt z rzeczywistością...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca domowa ucznia, organizacja pracy szkolnej i domowej

  Praca domowa : powinna wiązać się z treścią lekcji, być jej pogłębieniem lub kontynuacją, powinna być zrozumiała dla ucznia, nie może go przeciążać, ma wdrażać do samokontroli utrwalać materiał rozwijać indywidualne doświadczenie.

  Jest uzupełnieniem i ciągiem dalszy, pracy lekcyjnej...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje gier dydaktycznych

  Podział gier dydaktycznych:

  Burza mózgów – ta metoda przeznaczona jest do samodzielnego, szybkiego wymyślania przez uczniów zbioru hipotez przy wykorzystaniu myślenia intuicyjnego.

  Metoda sytuacyjna – zwana metodą przypadków – polega na bardzo dokładnym rozpatrzeniu jakiegoś przypadku, tak...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /4 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie gry dydaktycznej

  Gry dydaktyczne to rodzaj metod nauczania – należących do grupy metod problemowych, które organizują treści kształcenia w modele rzeczywistych zjawisk, sytuacji, w celu zbliżenia procesu poznawczego ucznia do poznania bezpośredniego, dzięki dostarczeniu okazji do manipulowania modelem.

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gry dydaktyczne – ogólna charakterystyka

  W pierwszym znaczeniu oznacza ono, iż gra jest narzędziem za pomocą którego chcemy osiągnąć jakiś cel w pracy z uczniami i dlatego wykorzystywana jest w celowo zorganizowanym procesie dydaktycznym czyli w nauczaniu zinstytucjonalizowanym. W drugim znaczeniu oznacza to, iż ktoś się czegoś uczy, nabywa...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza metod nauczania

  a. dyskusja – metody oparte na słowie

  b. wykład – oparte na słowie

  c. „burza mózgów” – metody problemowe

  d. pogadanka – „giełda pomysłów”– oparte na słowie

  e. opowiadanie – metoda oparta na słowie

  f. pokaz – oparte na obserwacji i pomiarze

  g. wyjaśnienie

  h. prezentacja – na obserwacji i pomiarze

  i...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /3 514

  praca w formacie txt

Do góry