Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Charakterystyka zasady łączności teorii z praktyką

  Zasada ta orientuje nauczyciela na konieczność harmonijnego wiązania ze sobą wiedzy naukowej z praktyką codziennego życia. Argumenty przemawiające za tym by łączyć teorię z praktyką:

  1. Praktyka jest tak samo źródłem wiedzy o świecie jak teoria

  2. Praktyka sprawdza prawdziwość...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka zasady samodzielności

  Starać się czynnie i samodzielnie zdobywać potrzebne wiadomości i umiejętności; w dużej mierze odnosi się do ucznia. Mówi, że jeśli uczeń chce trwale i skutecznie coś zapamiętać to powinien systematycznie utrwalać wiedzę.

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka zasady poglądowości

  W  nauczaniu należy wychodzić od tego, co uczniom bliskie i dopiero później przechodzić do tego, co bardziej odległe, nauczać poglądowo, systematycznie oraz w przystępny dla ucznia sposób.

  To najwcześniej sformułowana zasada. Wskazuje ona na konieczność zdobywania wiedzy poprzez bezpośrednie...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka zasady systemowość

  Odnosi się do zachowania określonej kolejności w poznawaniu i wymaga:

  - przechodzenia od faktów do uogólnień;

  - logicznego toku rozumowania;

  - stosowania korelacji;

  - systematycznego nawiązywania do już posiadanej wiedzy;

  - systematycznej kontroli i oceny wyników nauczania.

  Nauczanie powinno więc...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota zasad kształcenia

  Zasady kształcenia to normy postępowania dydaktycznego, których przestrzeganie pozwala nauczycielowi zaznajomić uczniów z podstawami wiedzy, rozwijać zainteresowania i zdolności poznawcze oraz wdrażać do samokształcenia.

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces kształcenia jako związek nauczania i uczenia się

  Proces ten obejmuje wiele podporządkowanych wspólnemu celowi par aktów nauczania – uczenia się. Systematyczność, planowość, ukierunkowanie na wyniki, długotrwałość, instytucjonalność

  Proces kształcenia można traktować jako zespół zdarzeń, po wpływem czynności nauczyciela i uczniów dokonuje się...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasa jaka mała grupa społeczna

  Klasa szkolna – występująca jako niezorganizowane skupisko uczniów bądź pod wpływem nauczyciela przekształcające się w dobrze działający zespół współpracujący z nim w osiąganiu celów dydaktyczno wychowawczych. Wszelkie przemiany w procesie nauczania dotyczą przeważnie...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła jako środowisko dziecka

  Instytucja oświatowo-wychowawcza zajmująca się kształceniem i wychowaniem w państwie, a także siedziba (budynek) tej instytucji oraz jej uczniowie i personel.

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Od czego zależy dobór metod nauczania (kryterium doboru metody)

  Od : celu pracy dydaktyczno – wychowawczej, właściwości poszczególnych przedmiotów nauki szkolnej, respektowanych zasad nauczania, wiek uczniów, charakterystycznych właściwości poszczególnych przedmiotów nauki szkolnej, realizowanych celów i zadań tej nauki, ogólnych celów kształcenia, szczegółowych zadań...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów działanie sprzyjające powstaniu optymalnej motywacji uczenia się

  Potrzeba sukcesu odgrywa więc poważną rolę motywującą do nauki. Uczniów opóźnionych w opanowaniu wiadomości i umiejętności, należy aktywizować na każdej lekcji, a nie pozostawiać ich własnemu losowi. Powinno się u nich rozwijać motywację do uczenia się szukając dodatnich momentów...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /3 025

  praca w formacie txt

Do góry