Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Omów genezę powstania nazwy dydaktyka

  Nazwa dydaktyka pochodzi z języka greckiego, w którym didaktikós znaczy pouczający, a didasko uczę.

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy oceny szkolnej

  - motywowanie – bodziec do dalszej pracy

  - dydaktyczne – ile wiedzy, jakie umiejętności musi uczeń mieć, adekwatna do wiedzy i umiejętności, uwzględnia kryteria dydaktyczne

  - społeczno – wychowawcze – szkoła uwzględnia kryterium dydaktyczne na tle innych kryteriów

  - przekazanie informacji o tym...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola jako badanie

  Kontrola – stopień opanowania przez ucznia przekazywanych im wiadomości. Jest jednym z głównym zadań nauczyciela w toku realizacji tego ogniwa jak wykrycie braków i luk w wiadomościach i umiejętnościach dzieci i młodzieży, a także ocena trwałości i operatywności opanowanej przez nich wiedzy...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /20.12.2011 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja zadań testowych

  RODZAJE TESTÓW :

  1. zadanie krótkie, odpowiedzi :

  wymień mniej niż dwa zdania wymagające rozumienia i analizy, cały punkt – pełna czynność

  przydatność : łatwość sformowania pytań,  pozwala na szybkie sprawdzenie

  błędy : polecenia są niezrozumiałe

  2. zadania z luką – dopełnić brakujący...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /20.12.2011 Znaków /794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawdzanie i pomiar osiągnięć szkolnych

  a) sprawdzanie – obejmuje czynności gromadzenia i scalania informacji o uczniach i klasie przy pomocy różnych środków, jego efektem jest rozpoznanie osiągnięć ucznia

  b) ocenianie – jest to proces, ma charakter ciągły i systematyczny

  c) ocenianie ciągłe

  d) ocenianie jednorazowe : zewnętrzne –...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /20.12.2011 Znaków /771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje samokontroli i samooceny w procesie kształcenia

  Samokontroli –

  Samokształcenie - samodzielne zdobywanie wiadomości, umiejętności i sprawności praktycznych z określonej dziedziny wiedzy. W szerszym ujęciu - kształtowanie własnej osobowości według własnego wzoru ideału.

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /20.12.2011 Znaków /241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy i metody kontroli i oceny

  KONTROLA WIEDZY :

  - testy, kartkówki, projekty, referaty – samosprawdzenie i utrwalenie wiadomości, umiejętności – wdraża do samokształcenia

  - zbiorowa pogadanka – powtórzenie i uogólnienie wiadomości – aktywacja umysłowa ucznia  

  - obserwacja – nauczanie za pomocą podręczników i innych środków...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /20.12.2011 Znaków /732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymagania oraz funkcje stawiane kontroli i ocenie

  Dekalog oceniania :

  a) brać pod uwagę specyfikę uczenia się i wspierać ją

  b) w ocenianiu uwzględniać różnicę pomiędzy uczniami

  c) jasny cel oceniania

  d) trafne ocenianie (rower)

  e) rzetelne

  f) wszystkie formy oceniania muszą zapewnić uczniom otrzymanie informacji na temat wyników jego uczenia

  g)...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /20.12.2011 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot kontroli i oceny w edukacji

  Zalety i wady metody kontroli:- bezpośredni kontakt z nauczycielem – rozwija umiejętności językowe – jest szybka i łatwa do przeprowadzenia – pozwala na indywidualizację wymagań , - sprawdza faktyczną wiedzę ucznia – umożliwia ocenę umiejętności rozwiązywania problemu wady :jest bardziej stresująca –...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /20.12.2011 Znaków /941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie: ocena, opinia

  Opinia - wyrażony w formie werbalnej pogląd, ściśle powiązany z subiektywnym spojrzeniem autora - używanie opinii zamiast ocen jest jedną z podstaw asertywnego zachowania.

  Ocena - wyrażony kategorycznie osąd, krytyka, werdykt - może mieć charakter werbalny lub pozawerbalny . Zastąpienie ocen opiniami...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /20.12.2011 Znaków /353

  praca w formacie txt

Do góry