Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Omów cechy współczesnego systemu dydaktycznego

  DYDAKTYKA WSPÓŁCZESNA

  nauczanie = uczenie się

  Część swoich postulatów zaczerpnęła od Herbart – zaznajamiania uczniów z podstawami usystematyzowanej wiedzy czy Deweya aby aktywizować dzieci i młodzież w procesie nauczania.

  Głosi ona, że należy:

  kształcić dzieci na treściach potem na...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /1 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaż najważniejsze idee systemu Hojna Dewey’a

  SYSTEM DEWYOWSKI

  na przełomie XIX i XX w dydaktyka herbertowska i funkcjonująca zgodnie z jej założeniami szkoła tradycyjna poddane zostały ostrej krytyce. Potępiano rygoryzm i autokratyzm oraz domagano się przekształcenia jej w „szkołę dla życia i przez życie” Domagano się takiej szkoły, która...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /2 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokonaj charakterystyki systemu Fryderyka Herbarta

  SYSTEM TRADYCYJNY

  Herbertowski oprac. został na przełomie XVIII I XIX w. przez niem. psychologa i pedagoga na dorobku teoretycznym etyki i psychologii. Zakładał on, że proces nauczania dominuje nad procesem uczenia się. Etyka miała wyznaczać cele wychowawcze, a psychologia drogi i środki wiodące do...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /1 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj najważniejsze systemy dydaktyczne

  SYSTEM DYDAKTYCZNY

  System dydaktyczny to całokształ t zasad organizacyjnych oraz treści, metody i środki nauczania, uczenia się tworzące spójną wewnętrznie strukturę podporządkowaną realizacji celów kształcenia. Możemy wyodrębnić systemy:tradycyjny, progresywistyczny, współczesny...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /3 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj dydaktykę ogólną

  Dydaktyka jako nauka o nauczaniu i uczeniu się obejmuje swoimi badaniami wszystkie przedmioty i szczeble pracy szkolnej. Dlatego nazywamy ją dydaktyką ogólną. Dydaktyka ogólna analizuje cele, treści, metody, środki i formy organizacyjne w sposób ponad przedmiotowy formułując na tej podstawie określone...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokonaj charakterystyki pojęć kształcenie i wykształcenie

  KSZTAŁCENIE

  Rezultatem k. jest -> wykształcenie. Rozróżniamy k. ogólne, które sprzyja opanowaniu wiadomości i sprawności niezbędnych wszystkim obywatelom kraju, niezależnie od ich przyszłego zawodu, i k. specjalne, czyli zawodowe, zapewniające zdobycie kwalifikacji w zakresie jakiejś specjalności...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /1 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokonaj charakterystyki pojęcia wychowanie

  Wychowanie- oddziaływania organizowane celowo, mające prowadzić do pożądanych zmian w funkcjonowaniu jednostek i grup.

  Pomaganie człowiekowi w kształtowaniu siebie w określonych wymiarach tzn. trzech komponenty postawy: behawioralnym intelektualnym oraz emocjonalnym

  WYCHOWANIE

  to całość wpływów i...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /1 796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokonaj charakterystyki pojęcia uczenie się

  Uczenie się jest procesem w toku którego- na podstawie doświadczania, poznawania i ćwiczenia powstają nowe formy zachowania się i działania lub ulegają zmianom formy wcześniej nabyte. Cechy świadomie organizowanego uczenia się: aktywność osoby uczącej się, ukierunkowanie, planowość, a...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokonaj charakterystyki pojęcia nauczanie

  przez nauczanie rozumiemy planową i systematyczną pracę nauczyciela z uczniami, polegającą na wywołaniu i utrwaleniu zmian w ich wiedzy, dyspozycjach, postępowaniu. Nauczanie jest działalnością intencjonalną.

  NAUCZANIE

  to planowa i systematyczna praca nauczyciela z uczniami mająca na...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /1 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza termin dydaktyka

  Subdyscyplina pedagogiczna która zajmuje się:

  teoriom - nauką o nauczaniu i uczeniu się, a więc jako system poprawnie uzasadnionych twierdzeń i hipotez dotyczących procesu, zależności i prawidłowości nauczania, uczenia oraz sposobu kształtowania tego procesu przez człowieka.

  ( Współcześnie...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /389

  praca w formacie txt

Do góry