Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Ustawowe zadania NBP

  Podstawowym zadaniem NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu, ale nie kosztem stabilizacji cen.

  Zadania NBP:

  organizowanie rozliczeń

  prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi

  prowadzenie działalności w granicach określonych...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Status prawny banku centralnego w Polsce

  NBP jest bankiem centralnym RP – konstytucyjnym organem państwa.

  NBP posiada osobowość prawną i prawo używania pieczęci z godłem państwowym

  NBP nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorstw państwowych

  Działalność NBP jest prowadzona na obszarze RP

  Siedzibą NBP jest...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna struktura systemu bankowego w Polsce – rodzaje banków

  Struktura systemu bankowego jest dwupoziomowa. Pierwszy poziom zajmuje NBP jako bank centralny. Drugi poziom zajmują banki komercyjne. Określa się je zwykle jako wszystkie banki poza bankiem centralnym wykonujące czynności nie zastrzeżone do jego wyłącznej kompetencji.

  Wśród banków komercyjnych wyróżnia...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsument jako klient banku

  Nowoczesne banki w Polsce oferują wiele zróżnicowanych produktów. Obecnie konsumenci korzystający z usług bankowych są postrzegani już nie jako petenci ale jako klienci do których z ofertą wychodzi bank. Zmieniła się koncepcja podejścia do klienta, który nie korzysta już ze zwykłej usługi bankowej ale...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usługi nie będące czynnościami bankowymi, świadczone przez banki

  obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

  zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych

  dokonywać obrotu papierami wartościowymi

  dokonywać na warunkach uzgodnionych z...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolność umów w bankowości

  Bank i klient mają pełną swobodę w doborze partnera

  O treści umowy decydują strony uwzględniając:

  pośredni wpływ NBP np. stopa refinansowa

  swobodę banku ogranicza P.B (regulamin wiążący klienta)

  Ograniczenia dla banków spółdzielczych:

  wykonują nieliczne czynności...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Forma czynności bankowej – w tym forma elektroniczna

  Forma składania oświadczeń woli przy czynności bankowej:

  dowolna

  pisemna

  szczególna (akt notarialny)

  forma pisemna z data pewną ( notariusz poświadcza ważność podpisów)

  forma elektroniczna

  podpis elektroniczny

  Umowy szczególne – list intencyjny, umowa...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynność bankowa – znaczenia i charakter prawny

  Art. 5.1

  Czynnościami bankowymi są:

  przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów

  prowadzenie innych rachunków bankowych

  udzielanie kredytów

  udzielanie gwarancji bankowych

  emitowanie...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakter prawny i znaczenie wewnętrznych przepisów banku

  1. Zarządzenia wewnętrzne

  - akty zarządzania

  - wpływy na określanie praw i obowiązków

  - taryfa opłat

  - prowizje ustalanie stóp procentowych

  2. Instrukcje bankowe – wewnętrzne – regulacje banku których adresatami są pracownicy banku (wzorce postępowania)

  - dobra instrukcja sprzyja kontroli wew.

  -...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regulamin Bankowy – charakter prawny

  Bank jest upoważniony do wydawania ogólnych warunków umów oraz regulaminów w całym zakresie swojej działalności.

  Regulaminy bankowe wydawane są przez centrale bankowe poszczególnych banków.

  Pod względem przedmiotowym dotyczą dwóch grup zagadnień:

  ustalania reguł organizacyjnych funkcjonowania banku...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /2 153

  praca w formacie txt

Do góry