Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Status prawny kuratora banku

  KNB może podjąć decyzję o ustanowieniu kuratora nadzorującego wykonanie programu naprawczego przez bank. Decyzja o ustanowieniu kuratora jest natychmiast wykonalna i nie podlega zaskarżeniu. Funkcję kuratora może pełnić osoba posiadająca kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zakresie organizacji i...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /2 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele i środki działania nadzoru bankowego

  Cele:

  zapewnienie bezpieczeństwa środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach

  zapewnienie zgodności, działalności banków z ustawą PB i o NBP, statutem oraz decyzją o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku

  Środki nadzorcze - to środki władcze oddziaływujące na banki. Nie mogą...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja nadzoru nad bankami w Polsce

  Nadzór bankowy w Polsce sprawuje KNB., której przewodniczącym jest prezes NBP a organem wykonawczym Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego. Celem nadzoru jest zapewnienie bezpieczeństwa depozytów gromadzonych w banku oraz zgodności działalności banków z prawem bankowym, szczególnie z osobami prawnymi i...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oddziały i przedstawicielstwa banku zagranicznego w Polsce

  Utworzenie oddziału banku zagranicznego w kraju następuje na podstawie zezwolenia KNB, wydanego po uzgodnieniu z Ministrem Finansów, na wniosek zainteresowanego banku.

  Odziały banków zagranicznych podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców.

  Odział banku zagranicznego jest obowiązany:

  używać...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bank spółdzielczy i SKOK

  Bank spółdzielczy:

  - jest spółdzielnią i jednocześnie bankiem

  - ograniczona samodzielność

  - założycielami mogą być osoby fizyczne min 10 osób

  - założyciele muszą otrzymać zgodę KNB

  - wpis do rejestru spółdzielni i KRS => osoba prawna

  - udziały nie zbywalne

  - członek banku spółdzielczego...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walne zgromadzenie banku w formie spółki akcyjnej

  Kompetencje i procedurę walnego zgromadzenia banku określa kodeks spółek handlowych. Prawo bankowe nie przewiduje żadnych zmian w zakresie kompetencji i trybu zwoływania oraz obradowania walnych zgromadzeń.

  Walne zgromadzenie jest podstawowym organem spółki, określającym interesy jej...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada nadzorcza banku w formie S.A.

  Pełni funkcję nadzoru. Minimum 5 członków wybieranych przez walne zgromadzenie. Bank jest zobowiązany informować KNB o składzie Rady. Rada nadzorcza informuje KNB o składzie zarządu i jego zmianach. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością banku. Niema prawa do wydawania zarządowi...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarząd banku w formie S.A.

  Zarząd banku składa się z co najmniej 3 osób. Powołanie 2 członków w tym prezesa następuje za zgodą KNB. Z wnioskiem o powołanie występuje rada nadzorcza.

  Rada nadzorcza informuje KNB o pozostałych osobach ze składu zarządu banku i o zmianie składu.

  Osoby o których wyżej mowa nie mogą zostać...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System organów i zasady organizacji banku w formie spółki akcyjnej

  Prawo bankowe integruje w strukturę organizacyjną spółki akcyjne tylko w minimalnym stopniu. Organy banku stanowią zatem przede wszystkim zarząd i władze nadzorcze. Podstawowym organem banku jest walne zgromadzenie akcjonariuszy.

  Rada nadzorcza i zarząd muszą zdawać walnemu zgromadzeniu sprawozdania ze...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papiery wartościowe emitowane przez bank w formie S.A.

  Akcje banku są akcjami imiennymi, z wyjątkiem akcji dopuszczanych do obrotu publicznego. W okresie roku licząc od daty wpisania banku do rejestru, zbycie akcji imiennych może nastąpić za zgodą KNB. Zmianie na akcje imienne podlegają również akcje na okaziciela, które nie są przedmiotem publicznego obrotu...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 283

  praca w formacie txt

Do góry