Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Rachunek bankowy osoby małoletniej

  Osoba małoletnia może posiadać rachunek oszczędnościowy, a po ukończeniu 13 lat może dysponować środkami pieniężnymi znajdującymi się na tym rachunku, o ile nie sprzeciwi się temu na piśmie jej przedstawiciel ustawowy.

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek bankowy wspólny

  Rachunek bankowy wspólny może być prowadzony dla kilku osób fizycznych, z których każda korzysta z uprawnień posiadacza rachunku w granicach określonych w umowie.

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek bankowy oszczędnościowy – cechy szczególne

  Rachunki oszczędnościowe są prowadzone dla osób fizycznych. Mogą one być prowadzone dla szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

  Rachunki oszczędnościowe nie mogą być wykorzystywane przez ich posiadaczy do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje rachunków bankowych

  Rachunek bieżący – rachunek służący do gromadzenia środków pieniężnych posiadacza rachunku oraz przeprowadzania krajowych rozliczeń pieniężnych. Umowa rachunku bankowego może przewidywać wyodrębnienie na rachunku bieżącym środków pieniężnych na określone cele.

  Rachunek pomocniczy – służy do...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strony umowy rachunku bankowego i ich pełnomocnicy

  Posiadaczem rachunku bankowego może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz dysponująca zdolnością prawną jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (ułomna osoba prawna). Umowę rachunku bankowego może zawrzeć wyłącznie osoba pełnoletnia z wyjątkiem rachunku...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa rachunku bankowego – postanowienia istotne i forma

  Umowa rachunku bankowego następuje na podstawie umowy zawieranej między bankiem a klientem.

  Umowa rachunku bankowego jest umową nazwaną kodeksu cywilnego (art. 725-733).

  Przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku do przechowywania jego środków pieniężnych oraz do...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przekształcanie banków

  Bank państwowy może być przekształcony w bank w formie spółki akcyjnej. Rada Ministrów na wniosek Ministra Skarbu Państwa, po zasięgnięciu opinii KNB w drodze rozporządzenia:

  przekształca bank państwowy w spółkę akcyjną z udziałem Skarbu Państwa

  określa, w jakim zakresie majątek banku...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Likwidacja banku

  Jeżeli po upływie 6 miesięcy od daty nadzwyczajnego walnego zgromadzenia strata przekraczać będzie połowę funduszy własnych, KNB może podjąć decyzję o likwidacji banku. Decyzję o likwidacji banku KNB może podjąć również w innym terminie niż określony wyżej, jeżeli wystąpiły okoliczności...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /2 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związek Banków Polskich

  Związek banków polskich jest dobrowolną, samorządową organizacją banków, działającą na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989r. o izbach gospodarczych.

  Członkami ZBP mogą być banki działające na obszarze RP utworzone na podstawie prawa polskiego.

  Do zadań ZBP należy także:

  podejmowanie...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarząd komisaryczny banku

  Zarząd komisaryczny banku jest to:

  instrument regulacyjny wykorzystywany przez KNB w ramach procedury sankcyjnej zagrożonego banku.

  Szczególny organ ustanowiony przez KNB

  KNB ustala zarząd komisaryczny gdy:

  przesłanka formalna – zarząd nie pokaże programu naprawczego

  przesłanka...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 247

  praca w formacie txt

Do góry