Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Bankowe papiery wartościowe

  Są to papiery wartościowe, których emitentem może być instytucja bankowa i reprezentować mogą określoną wierzytelność pieniężną. Służą gromadzeniu przez bank środków pieniężnych w złotych lub innej walucie wymienialnej.

  Banki mogą emitować bankowe papiery wartościowe na warunkach...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tajemnica bankowa

  Istota tajemnicy bankowej:

  Istotnym przedmiotowo elementem umów bankowych i jednym z podstawowych obowiązków banku jest przestrzeganie obowiązku dyskrecji.

  Obowiązek ten spoczywa na banku, osobach w nim zatrudnionych oraz osobach, za pośrednictwem których bank wykonuje czynności bankowe. Określenie „osoby...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karta bankowa – charakter prawny, rodzaje

  Karta bankowa to karta identyfikacyjna wydawcę i uprawnionego posiadacza, uprawniająca do wypłaty gotówki i dokonywania zapłaty, a w przypadku karty wydanej przez bank lub instytucje ustawową upoważnioną do udzielania kredytu, a także do dokonywania wypłaty gotówki i zapłaty z wykorzystaniem...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /2 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polecenie przelewu i zapłaty

  Bezgotówkowe rozliczenia pieniężne przeprowadza się przy użyciu papierowych lub elektronicznych nośników informacji, w tym również kart płatniczych.

  Polecenie przelewu - stanowi udzielona bankowi dyspozycje dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki prawne zgonu posiadacza rachunku bankowego

  Ustawodawca odstąpił natomiast od ograniczenia swobody posiadacza, polegającego na określeniu kręgu osób, które mogą być beneficjentami bankowego zapisu na wypadek śmierci.

  Bank ma obowiązek wypłacenia tych kwot takiej osobie w granicach, w jakich wydatki odpowiadają zwyczajom w środowisku zmarłego...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiana i wygaśnięcie umowy rachunku bankowego

  Składnikiem umowy powinno być określenie trybu i warunków dokonywania zmiany umowy. Chodzi tu o inne zmiany niż dotyczące zmiany oprocentowania. Zmiany te mogą dotyczyć na przykład sposobów kapitalizacji odsetek, bądź wyłączenia zasady, że po upływie okresu przechowywania lokaty umowa zostaje...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady oprocentowania środków na rachunku bankowym

  Środki pieniężne na rachunku bankowym mogą być oprocentowane według stopy stałej lub zmiennej w wysokości i na zasadach określonych w umowie. Do obliczania odsetek przyjmuje się, że miesiąc liczy 30 dni, a rok 365 dni.

  Zmiany warunków oprocentowania mogą być wprowadzane na podstawie zgody obu stron...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność banku z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia z rachunku bankowego

  Jeżeli polecenie przeprowadzenia rozliczenia pieniężnego złożone przez posiadacza rachunku bankowego jest wykonywane przez kilka banków, każdy z tych banków ponosi wraz z pozostałymi solidarną odpowiedzialność wobec posiadacza rachunku za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek powierniczy

  Rachunek depozytowo-powierniczy DEPO znany jest na rozwiniętych rynkach finansowych jako gwarancje bezpieczeństwa wszelkich transakcji o podwyższonym stopniu ryzyka.

  Rachunek DEPO zabezpiecza interesy obu stron transakcji, a więc stanowi zabezpieczenie zarówno środków finansowych kupującego, jak również...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek bankowy przedsiębiorcy

  W stosunku do przedsiębiorców prowadzących księgi rachunkowe oraz będących spółkami cywilnymi i osobami fizycznymi wprowadzono obowiązek posiadania rachunku bankowego. Są oni ponadto zobowiązani do gromadzenia środków pieniężnych na rachunku bankowym, jak też wydatkowania ich poprzez ten rachunek, gdy...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /478

  praca w formacie txt

Do góry