Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Konsorcjum bankowe kredytowe

  Banki w celu wspólnego udzielania kredytu mogą zawrzeć umowę o utworzeniu konsorcjum bankowego. W umowie banki ustalają warunki udzielenia kredytu i jego zabezpieczenia oraz wyznaczają bank umocowany do zawarcia umowy kredytu. Banki te ponoszą ryzyko związane z udzielonym kredytem proporcjonalnie do...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawne ograniczenia możliwości udzielania kredytu przez bank

  Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy (kredytobiorca zobowiązany jest przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności.

  Osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, o ile posiada...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /2 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje umów kredytu bankowego

  Najważniejszą rolę odgrywają umowa kredytu oraz umowa pożyczki pieniężnej (bank zobowiązany jest do przeniesienia na pożyczkodawcę sumy pożyczki w znakach pieniężnych, a nie jak przy kredycie pieniądz gotówkowy, nie ma też zasady celowości pożyczki- pożyczkobiorca dysponuje pieniędzmi w dowolny...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /1 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oprocentowanie kredytu oraz opłaty i prowizje związane z kredytem

  Każdy bank uzyskuje z tytułu akcji kredytowej dwa zasadnicze rodzaje wpływów:

  oprocentowanie

  prowizję

  Prowizja kredytowa – jest to opłata klienta za usługi bankowe związane z udzieleniem kredytu. Bank zwykle pobierają prowizje w momencie wypłacenia kredytu. Najczęściej wynosi ona 1%, choć...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /1 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strony umowy kredytowej – prawa i obowiązki

  Stronami w umowie kredytowej są:

  kredytodawca (bank)

  kredytobiorca (osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej i posiadającą zdolność prawną)

  W operacji udzielenia kredytu bank nawiązuje z klientem stosunki umowne, a obie strony mają...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynności poprzedzające zawarcie umowy kredytowej

  Przed podpisaniem umowy kredytowej, kredytobiorca składa wniosek o przyznanie kredytu. Wniosek powinien zawierać wszystkie podstawowe elementy przyszłej umowy np. imię i nazwisko, suma kredytu itp. Do wniosku dołącza się dokumenty np. informacja o dochodach, o płaceniu podatków i innych obowiązkowych...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdolność kredytowa – znaczenie prawne

  Zdolność kredytową ustawa określa ogólnie, jako zdolność kredytobiorcy do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach spłaty. W/w definicji nie towarzyszą żadne ustawowe przesłanki ustalania posiadanego potencjału kredytobiorcy. Brak normatywnej treści pojęcia zdolności...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa kredytu bankowego – postanowienia istotne i forma

  Umowa o kredyt bankowy jest umową konsumencką, odpłatną oraz dwustronnie zobowiązująca sporządzaną w formie pisemnej.

  Umowa powinna zawierać:

  strony umowy

  kwota kredytu i waluty oraz termin i sposób postawienia środków do dyspozycji kredytobiorcy

  cel na jaki kredyt został...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstrukcja prawna umowy pożyczki

  Przez umowę pożyczki pieniężnej bank zgodnie z art. 720 k.c. zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy, a biorący zobowiązuje się pieniądze zwrócić.

  Na podstawie umowy pożyczki przenoszona jest własność określonej ilości pieniędzy.

  Bank przyznaje...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akredytywa pieniężna

  Akredytywa pieniężna służy do uzyskania przez beneficjenta akredytywy środków pieniężnych od wskazanego w jej treści banku.

  Jest to dokument w którym bank oferujący akredytywę upoważnia inny bank do korzystania wypłat na rzecz beneficjenta, na ustalonych w treści akredytywy warunkach i zobowiązuje...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /654

  praca w formacie txt

Do góry