Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Omówić funkcje banku centralnego

  Funkcje banku centralnego :

  a/ centralnego banku państwa :

  formułowanie polityki pieniężnej,

  organizacja procesu rozliczeń rachunków,

  współodpowiedzialność za politykę dewizową i kursy walut,

  zarządzanie rezerwami dewizowymi,

  obsługa kursowo-rozliczeniowa jednostek...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób zapewniane jest bezpieczeństwo depozytów bankowych?

  Bezpieczeństwo lokat bankowych - w Polsce utworzono Państwowy Fundusz Gwarancyjny, depozyty są gwarantowane :

  do 1000 ECU = 100%

  1000 - 3000 ECU = 90%

  Gwarancje mają : BGŻ, PKO BP, PKO SA.

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są główne problemy bankowości w Polsce?

  - Niskie kapitały,

  Brak banków z kapitałem własnym powyżej 1 mld US$,

  Polskie banki w rankingu VII`95 wg angielskiego czasopisma :

         a) BGŻ 64 mln $ -> 421 miejscu

         b) Bank Handlowy w Warszawie

  Polskie banki są 30-krotnie mniejsze od banków japońskich i 12-krotnie od...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są granice koncentracji kredytów w Polsce?

  Granice koncentracji kredytów - Polska `89

  a/ Suma kredytów udzielonych jednemu kredytobiorcy lub grupie związanej finansowo < 15% sumy niepodlegających podziałowi funduszy własnych i zgromadzonych w bankach kredytów.

  b/ Wieklość kredytu udzielona na podstawie jednej umowy nie wyższa niż 10% sumy...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza współczynnik bezpieczeństwa banku?

  Ustalenie współczynnika wypłacalności banku jest najbardziej istotną dyrektywą EWG w zakresie zabezpieczenia wypłacalności banków, zabezpieczenia przed ryzykiem. Współczynnik wypłacalności jest określony relacją zaangażowania kredytowego banku łącznie z pozycjami pozabilansowymi do środków...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /1 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znasz zasady tworzenia banków w Polsce?

  Licencjonowanie działalności banków :

  Prezes NBP może wyrazić zgodę na utworzenie banku,

  Założyciele banku muszą posiadać kapitał własny w wysokości 15 mln ECU,

  6 mln dla jednostek zagranicznych,

  posiadanie pomieszczeń do przeprowadzania operacji - sala operacyjna i...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znasz normy nadzoru bankowego w Polsce?

  Normy nadzoru bankowego w Polsce są zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej. Banki gospodarujś cudzymi pieniędzmi, dlatego przedsiębiorstwa bankowe objęte są szczególną regulacja prawną i nadzorem władz zwierzchnich.

  1/ Zasady tworzenia banków - licencjonowanie działalności banków (patrz pytanie 5).

  2/...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /2 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymienić rodzaje banków występujących w gospodarce rynkowej, modele bankowości

  W każdym kraju prawo bankowe określa system bankowy. W gospodarce rynkowej system bankowy obejmuje podstawowe grupy banków:

  bank centralny - jednostka państwowa lub podporządkowana państwu o różnym stopniu autonomi, w zależności od państwa; warunkiem ich skuteczności jest niezależność; jest...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /1 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym zajmują się banki komercyjne?

  Wg polskiego prawa bankowego działalność banków to : gromadzenie środków pieniężnych; udzielanie kredytów; prowadzenie rachunków bankowych; prowadzenie rozliczeń pieniężnych; obrót papierami wartościowymi; konta depozytowe; udzielanie poręczeń i gwarancji; obrót wartościami dewizowymi; emisja papierów...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ugoda banku z kredytobiorcą

  Umowa, na mocy której strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego, w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać. Ugoda może być zawarta...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /341

  praca w formacie txt

Do góry