Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest kredyt dyskontowy?

  Bank udziela kredytu dyskontowego w operacji dyskonta weksla, stawiając do dyspozycji klienta kwotę weksla pomniejszoną o dyskonto i prowizję.

  Weksel - jest dokumentem zobowiązującym wystawcę lub wskazaną przez niego osobę do bezwarunkowego zapłacenia określonej kwoty pieniężnej w określonym czasie...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /2 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega kredyt w rachunku bieżącym?

  Występuje, gdy firma liczy się z możliwością przejściowego braku środków na rachunku. Służy utrzymaniu płynności, pozwala na wystąpienie salda debetowego do wysokości ustalonej w umowie.

  Udzielenie tego kredytu oznacza, że bank będzie realizował dyspozycje klienta w ramach przyznanego kredytu do...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /1 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znasz rodzaje kredytów?

  I Kryterium podmiotowe

  1. dla jednostek gospodarczych:

  a/ obrotowy,

  b/ inwestycyjny,

  2. dla ludności :

  a/ w rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych,

  b/ gotówkowy

  c/ na sprzedaż ratalną,

  d/ lombardowy

  e/ inwestycyjny, np. mieszkaniowy, ekspresowy.

  II Kryterium przedmiotowe

  1.obrotowe :

  1.1 w...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co jest istotą gwarancji bankowych, rodzaje?

  Gwarancja bankowa stanowi nieodwołalne zobowiązanie banku do wypłacenia benefecjentowi gwarancji określonej kwoty pieniężnej w razie gdyby zleceniodawca gwarancji nie spełnił świadczenia, do wykonania którego był zobowiązany. Udzielając gwarancji bank deklaruje, że jeśli jego klient (zw. głównym...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /20.12.2011 Znaków /1 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest kredyt akceptacyjny?

  Kredy akceptacyjny - upoważnienie klienta przez bank do ciągnienia na niego weksli na określoną kwotę. Weksle są akceptowane przez bank. Bank poprzez podpis na wekslu zobowiązuje się do wykupu zaakceptowanych weksli w terminie płatności. Równocześnie w przypadku niedostarczenia przez klientów środków na...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega awal bankowy?

  Awalizowanie weksli przez banki jest jedną z rodzajów operacji czynnych związanych z użyciem weksla. Operacja ta polega na przejęciu przez bank ryzyka i podobna jest do gwarancji bankowych.

  Banki krajowe oferują udzielenie awali (tzw. awal nostro) na wekslach akceptowanych przez przedsiębiorstwa krajowe lub...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /1 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są kredyty zobowiązaniowe?

  Istotą kredytów zobowiązaniowych jest to, że bank przejmuje zobowiązania klienta lub ryzyko transakcji (kontraktu), jakie ponosi wierzyciel, nie dokonując jednakże bezpośredniej płatności na jego rzecz. Bank w takich transakcjach nie angażuje bezpośrednio swoich środków pieniężnych, ale tylko swoją...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znasz rodzaje operacji bankowych?

  Operacje bankowe - stosunki umowne zachodzące miedzy bankiem i klientem, w których bank oferuje swoje usługi, a klient jest usługobiorcą. Operacje te są połączone z określonymi świadczeniami na rzecz klienta (np. depozyt) lub na rzecz banku (np. kredyt). Operacje bankowe są wykonywane przy wykorzystaniu...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /1 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest rachunek nostro i loro?

  Rachunek nostro - (il nostro - nasze dobro) rachunek jaki otworzył dany bank za granicą; nasz rachunek u korespondenta zagranicznego.

  Rachunek loro - (il loro - ich dobro) rachunek korespondenta zagranicznego (banku zagranicznego) prowadzony w danym banku (krajowym); rachunek, który nasz bank otworzył dla banku...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znasz rodzaje rachunków bankowych?

  A/ Rachunki w celu przechowywania środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń pieniężnych :

  1/ Dla jednostek wykonujących działalność gospodarczą :

  a/ rachunki bieżące podstawowe w zł - gromadzone pieniądze ze sprzedaży, wypłacane zobowiązania wobec dostawców, wynagrodzenia; jest to tak...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /2 420

  praca w formacie txt

Do góry