Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Co oznaczają transakcje overright, ton /next i spot/ next?

  · Overnight O/N - dziś brany jutro zwracany

  · Tom/next T/N - od jutra do pojutrza

  · Spot/next S/N - od pojutrza do dnia następnego

  - O/N - lokując fundusze w transakcjach O/N dealer lokuje na międzybankowym rynku pieniężnym środki, których relatywny nadmiar występuje dzisiaj, a będą bankowi...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób oblicza się dyskonto papierów wartościowych rynku pieniężnego

  Dyskonto jest miarą korzyści finansowych jakie osiąga inwestor z lokaty w papiery wartościowe rynku pieniężnego. Oblicza się go następująco:

  D=N-C.k             lub               D=N*n*d/360*100

  gdzie:N - nominalna wartość waloru, C.k - cena kupna (emisyjna) waloru,

  n - ilość dni od momentu zakupu...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znasz instrumenty rynku pieniężnego?

  Do instrumentów rynku pieniężnego należą:

  - bony skarbowe

  - repo - operacje otwartego rynku

  - certyfikaty depozytowe

  - weksle

  - bony pieniężne

  - papiery komercyjne (KWIT`y, bony komercyjne)

  - operacje na WIBOR

  Bon skarbowy - krótkoterminowe zobowiązanie Skarbu Państwa stanowiące jedną z form...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /6 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnić pojęcie rynku pieniężnego i funkcje

  Rynek pieniężny - to szczególna forma rynku towarowego, na którym występuje popyt i podaż kapitału pożyczkowego o krótkich terminach płatności reprezentowanego przez weksle handlowe i skarbowe. Obroty rynku pieniężnego zależą od stopy dyskontowej Banku Centralnego.

  Segmenty:

  - rynek papierów...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /1 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza zdolność kredytowa, monitoring kredytowy?

  Zdolność kredytowa - to zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach.

  Ściślej: jest to bieżąca i przewidywana wypłacalność przedsiębiorstwa wynikająca z aktualnej i przyszłej efektywności jego gospodarki, zapewniająca zwrot kredytu wraz z odsetkami w terminie...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Z jakich elementów składa się cena kredytu?

  Cena kredytu i inne koszty:

  A Oprocentowanie kredytu zmiennego :

  1 stawka bazowa (koszt pozyskania)

  2 marża banku kredytodawcy (zysk + koszt ryzyka)

  3 marża podmiotu zasilającego bank w środki finansowe

  B Prowizje :

  1 przygotowawcza (od 1-3% wielkości kwoty przeznaczonego kredytu)

  2 od uruchomionego...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omówić procedury udzielania kredytów?

  Wniosek o kredyt :

  Analiza sytuacji branżowej

  Analiza sytuacji ogólnobranżowej

  DECYZJA -> NIE (odmowa udzielenia kredytu)

  TAK

  Wstępna ocena wniosku kredytowego

  DECYZJA -> NIE (odmowa udzielenia kredytu)

  TAK

  Ocena zdolności kredytowej

  - sytuacja i struktura finansowa

  - zdolność kredytowa

  -...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /1 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znasz prawne formy zabezpieczenia kredytów?

  Prawne zabezpieczenia kredytów:

  A) zabezpieczenie osobiste

  - poręczenie wg prawa cywilnego

  - weksel własny in blanco

  - poręczenie wekslowe

  - przelew (przeniesienie) wierzytelności

  - gwarancja bankowa

  - przystąpienie do długu

  - kaucja

  - blokada środków (rachunków bankowych i depozytów)

  -...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znasz rodzaje innowacji kredytowych?

  Factoring - instrument finansowy, służy zarządzaniu; wykup przez bank lub innego pośrednika wyspecjalizowanego finansowego przeterminowanych wierzytelności, związanych z dostawa towarów i usług. Usługa factoringowa ma charakter cech operacji kredytowej i rozliczeniowej, przy jednoczesnym przejęciu przez...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /5 790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym się różni weksel własny od trasowanego?

  Weksel jest dokumentem zobowiązującym wystawcę lub wskazaną przez niego osobę do bezwarunkowego zapłacenia określonej kwoty pieniężnej w oznaczonym terminie. Różnica pomiędzy wekslem własnym, a trasowanym polega na tym, że:

  - w przypadku weksla własnego (sola) wystawca zobowiązuje się do...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /911

  praca w formacie txt

Do góry