Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Wymień zasady, na jakich oparta jest działalność banku

  Samodzielność banków (oznacza autonomię banku, ale nie działanie bez ograniczeń)

  - zakres i rodzaje ograniczeń nakładają przepisy prawa bankowego

  - wynikające z potrzeby zachowania bezpieczeństwa depozytów klientów

  - z potrzeby ukierunkowywania działalności banków, współdziałanie z organami...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /1 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola banków w gospodarce

  Rozwój banków na przełomie wieków sprawił, iż przejmują one szereg czynności w zakresie gospodarki finansowej zarówno od przedsiębiorstw jak i gospodarstw domowych. Rozwój gospodarczy kraju przyczynia się do tego, że banki mają coraz więcej klientów korzystających z ich usług. Obecnie każdy przeciętny...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /1 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znasz rodzaje ryzyka bankowego?

  Działalność banku w zakresie transformacji środków będących w dyspozycji systemu bankowego jest podstawową przyczyną powstawania ryzyka bankowego, polegającego na niebezpieczeństwie utraty płynności.

  1. Występuje zagrożenie wcześniejszego odebrania środków z banku przez klientów, niż zostało to...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /2 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są opcje?

  Posiadacz umowy typu “opcja” ma prawo, ale nie jest zobowiązany, sprzedać lub kupić daną wartość po określonym kursie w ramach ustalonego czasu, w ustalonym terminie. Za to prawo kupna płaci sprzedawcy nie podlegająca zwrotowi cenę opcji. Sprzedawca opcji zobowiązuje się przekazać lub przejąć...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /1 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polegają transakcje future?

  “Futures” to zobowiązanie uczestnika operacji do kupienia lub sprzedaży w określonym terminie towaru lub papieru wartościowego o określonej jakości i ilości, według aktualnej ceny giełdowej.

  Ponieważ zobowiązania te są wykorzystywane na giełdzie terminowej w formie standaryzowanego kontraktu, zawsze...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /1 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstawić główne pozycje bilansu banku

  AKTYWA

  1. Majątek trwały

  - wartości niematerialne i prawne,

  -rzeczowy majątek trwały

  -finansowe składniki

  2. Majątek obrotowy

  -Papiery wartościowe

  -Należności

  *podmiotów finansowych,

  *podmiotów niefinansowych

  *jednostek budżetowych

  *różni dłużnicy

  -Środki...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega akredytywa dokumentowa?

  AKREDYTYWA DOKUMENTOWA - jest uwarunkowaną formą (w odróżnieniu do bezwarunkowych form) rozliczeń bezgotówkowych w obrocie zagranicznym. Stosowana jest w rozliczeniach importowych i eksportowych. Akredytywa d. jest zobowiązaniem banku importera do uregulowania eksporterowi należności w zamian za złożenie...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /1 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnić pojęcie czeku, rodzaje czeków

  Czek - papier wartościowy będący technicznym uruchomieniem pieniędzy

  - pisemny dokument zawierający bezwarunkowe polecenie wypłacenia przez bank (trasata) z rachunku wystawcy określonej kwoty pieniężnej na rzecz okaziciela.

  Rodzaje czeków :

  Czeki gotówkowe - czak realizowany w gotówce

  Czeki...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /1 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są formy rozliczeń bezgotówkowych?

  Rodzaje rozliczeń pieniężnych bezgotówkowych w obrocie zagranicznym :

  1. czek - zlecenie udzielone zagranicznemu bankowi przez bank krajowy wypłacenia określonej kwoty pieniężnej okazicielowi czeku lub oznaczonej w nim osobie;

  2. weksel - w funkcji płatniczej jest formą rozliczeń, ale pełni także...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /2 532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza pojęcie WIBOR, WIBIO, LIBOR, FIBOR?

  Pojęcia te wiążą się z oprocentowaniem kredytów udzielanych przez banki i oznaczają stawki oprocentowania;

  WIBOR - (Warsaw Interbank Offered Rate) - stopa procentowa, po której banki gotowe są udzielić pożyczki (wypożyczyć depozyt, sprzedać depozyt)

  WIBID - (Warsaw Interbank Bid Rate) - stopa...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /710

  praca w formacie txt

Do góry