Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Czym różni się zaniechanie poboru od umorzenia zaległości podatkowej

  Przez zaniechanie poboru rozumiemy, że nie pobiera się podatku. Żeby mówić o zaniechaniu poboru musi istnieć zobowiązanie podatkowe, które nie może przekształcić się w zaległość podatkową. Organem uprawnionym do stosowania tej instytucji jest minister właściwy do spraw finansowych w drodze...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co zalicza się do wydatków budżetu państwa

  Wydatki budżetowe– wydatkowanie środków pieniężnych przez państwo w celu zaspokojenia potrzeb publicznych. Do wydatków budżetu państwa zaliczamy:

  a)realizację zadań wykonywanych przez organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz administrację rządową, sądy i trybunały;

  b) subwencje...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest prowizorium budżetowe

  Jest planem gospodarczym finansów państwa, który posiada nieco inny kształt i charakter niż budżet. Jest planem mniej szczegółowym, uchwalanym na miesiąc lub kwartał, przestaje obowiązywać z chwilą wejścia ustawy budżetowej. Celem prowizorium jest usunięcie sytuacji, w której gospodarka miałaby być...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co odróżnia rezydenta od nierezydenta

  Podstawowym kryterium rozróżnienia kategorii rezydenta i nierezydenta jest miejsce zamieszkania. Rezydentami są osoby fizyczne zamieszkałe w kraju oraz osoby prawne mające siedzibę w kraju a także inne podmioty mające siedzibę w kraju posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akty prawne Unii Europejskiej jako źródła prawa podatkowego

  Źródłami międzynarodowego prawa finansowego są: porozumienia, umowy i konwencje międzynarodowe, akty prawne organizacji i instytucji międzynarodowych oraz prawo Wspólnot Europejskich. Katalog źródeł prawa podmiotowego obejmuje on:

  -Porozumienia podwójnego opodatkowania

  -Porozumienia prawne, zwalniające...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /1 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i scharakteryzuj czynności bankowe

  Czynności bankowe

  a) zastrzeżone:

  - przyjmowanie wkładów (terminowych i żądanie);

  - prowadzenie rachunków bankowych;

  - udzielanie kredytowi gwarancji bankowych;

  - przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych;

  - emitowanie bankowych papierów wartościowych.

  b) banki poza wykonywaniem czynności  bankowych...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /2 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania Komisji Nadzoru Bankowego

  określanie zasad działania banków, zapewniających bezpieczeństwo środków pieniężnych gromadzonych przez klientów,

  nadzorowanie banków z zakresie przestrzegania przepisów prawa, statutu oraz obowiązujących je norm finansowych,

  dokonywanie okresowych ocen stanu ekonomicznego banków oraz...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /1 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola i funkcje nadzoru bankowego

  Podstawową rolą nadzoru bankowego jest zapewnienie bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz zapewnienie zgodności działania banków z przepisami ustawy Prawo bankowe, ustawy o NBP, statutem oraz decyzją o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku, a także przepisami...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /1 911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień wady i zalety anglosaskiego systemu bankowego

  Zalety:

  1. nadanie kluczowej roli rynkom akcji i obligacji przedsiębiorstw

  2. sprzyjanie działaniu inwestorów instytucjonalnych

  3. pobudzenie innowacji finansowych

  Wady:

  1. oparcie finansowania podmiotów gospodarczych na anonimowym rynku papierów wartościowych

  2. nastawienie na częste zmiany partnerów, co...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień wady i zalety niemiecko - japońskiego systemu bankowego

  Zalety:

  finansowanie podmiotów gospodarczych na podstawie indywidualnych umów kredytowych

  długoterminowe finansowanie miedzy bankiem a korporacją przemysłową m.in. poprzez krzyżowanie udziałów kapitałowych

  stymulowanie powstawania silnych banków...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /545

  praca w formacie txt

Do góry