Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Omów instytucję inkasenta

  Inkasentem jest osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która na podstawie przepisów prawa podatkowego zobowiązana jest do pobrania podatku od podatnika i wpłacenia w odpowiednim terminie na konto organu podatkowego. Stosowanie instytucji inkasenta ograniczone jest...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów instytucję hipoteki przymusowej na gruncie Ordynacji podatkowej

  Skarbowi Państwa i jednostce samorządu terytorialnego przysługuje hipoteka przymusowa na wszystkich nieruchomościach ( częściach ułamkowych nieruchomości jeżeli stanowią one udział podatnika), z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w drodze doręczenia decyzji ustalającej wysokość...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów instytucję ulg podatkowych

  Ulgi systemowe charakteryzują się tym, że są wbudowane w dany podatek jako obowiązujące wszystkie podmioty, które spełniają określone ustawą, warunki. Ulgi systemowe są ważnym instrumentem polityki fiskalnej gdyż formułowaniem warunków uzyskania ulgi państwo wywołuje określone reakcje podatników...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów instytucję płatnika

  Jest osobą fizyczną, prawną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która na podstawie przepisów prawa podatkowego jest zobowiązana do obliczenia i pobrania podatku od podatnika oraz wpłacenia go we właściwym terminie na rachunek organu podatkowego. Czynności płatnika związane z...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów funkcje NBP

  Bank emisyjny jest jedyną instytucja mającą wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych będących prawnym środkiem płatniczym w Polsce. NBP określa wielkość emisji oraz moment wprowadzenia pieniądza gotówkowego do obiegu, za którego płynność odpowiada.

  Bank banków- NBP organizuje system...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /1 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polegają czynności sprawdzające

  Organy podatkowe I instancji dokonują czynności sprawdzających, mających na celu:

  1.sprawdzanie terminowości: składania deklaracji, wpłacania zadeklarowanych podatków, w tym również pobieranych przez płatników oraz inkasentów,

  2. stwierdzenie formalnej poprawności dokumentów

  3.ustalenie stanu...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega zależność między obowiązkiem podatkowym i zobowiązaniem podatkowym

  Obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach. Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega i w jakiej formie jest udzielane dewizowe zezwolenie indywidualne

  Indywidualne zezwolenie dewizowe jest wymagane na odstąpienie od. ograniczeń lub obowiązku w zakresach których nie udzielono ogólnego zezwolenia dewizowego albo udzielono takiego zezwolenia , ale na innych warunkach niż te na których ma nastąpić odstąpienie. Sprawy związane z udzieleniem indywidualnych...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiedy nadpłata podatku powoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego

  Z chwilą powstania nadpłaty podatnik, płatnik, inkasent staja się wierzycielem organu podatkowego. Nie ma on jednak swobody dysponowania nadpłatą gdyż w pierwszej kolejności organ podatkowy zobowiązany jest ustalić czy podatnik nie posiada zaległości w innych podatkach, a także czy nie ciążą na nim...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /1 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są sposoby (źródła) pokrycia deficytu budżetowego

  Deficyt budżetowy może być pokryty:

  -przez sprzedaż skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym i zagranicznym

  -poprzez zaciąganie kredytów w bankach krajowych i zagranicznych

  -poprzez pożyczki

  -przez prywatyzację majątku Skarbu Państwa

  -przez nadwyżki budżetu państwa z ubiegłych...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /325

  praca w formacie txt

Do góry