Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Omów podział wydatków budżetowych

  Wydatki budżetu państwa dzielą się na:

  wydatki bieżące

  wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa.

  Wydatki bieżące:

  subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego,

  subwencje dla partii politycznych,

  dotacje,

  wynagrodzenia,

  zakupy towarów i...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /1 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów podobieństwa i różnicę pomiędzy zwolnieniem a ulgą podatkową

  Zwolnienia podatkowe polegają na tym, że państwo w ramach polityki fiskalnej wyłącza pewna grupę podatników lub pewna cześć przedmiotu opodatkowania z obowiązku zapłacenia podatku.

  Ulga podatkowa to częściowe ograniczenie ciężaru podatkowego. Występują dwa rodzaje ulg: systemowe i indywidualne.

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów podatkowe organy samorządowe

  Zaliczają się do nich: .

  przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego

  w gminie- wójt, burmistrz, prezydent

  w powiecie- starosta

  woj. samorządowym- marszałek województwa

  I instancji -ustalanie i określanie oraz pobór podatków, które są dochodami budżetu gminy...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów pieniężny sposób zapłaty podatków

  Zapłata podatku jest podstawowym obowiązkiem osoby zobowiązanej z tytułu podatku, pozostałe obowiązki podatnika są w zasadzie konsekwencją tego podstawowego obowiązku. Zapłata podatku to czynność techniczna i prawna dokonywana przez zobowiązanego z tytułu posiadania zobowiązania.

  Natomiast aspekt...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów odpowiedzialność podatnika za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki

  Podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające z zobowiązań podatkowych, podatki. Jest to odpowiedzialność majątkowa o charakterze osobistym w związku z tym organ podatkowy może prowadzić postępowanie egzekucyjne w stosunku do wszystkich rzeczy będących własnością podatnika oraz praw...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów odpowiedzialność podatkową płatnika, odpowiedzialność inkasenta

  Płatnik odpowiada całym swym majątkiem gdy:

  Za podatek nie pobrany

  Za podatek pobrany, a nie wpłacony w terminie

  Za podatek nie wpłacony w terminie

  Płatnikiem jest podmiot prowadzący działalność gospodarcza. Decyzja o odpowiedzialności podatkowej płatnika- ma organ podatkowy i...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów należności wynikające z ustawy o cenach

  Należności które są pobierane przez Urzędy Skarbowe na podstawie innych przepisów niż podatkowe:

  -na podst. Ustawy o cukrownictwie z 1994 r pobierana przez Urzędy Skarbowe sankcja za przekroczenie limitu produkcji cukru

  -należności z tytułu ustawy o cenach z 1982 r ( cena urzędowa cena umowna)98% cen to...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów możliwość otrzymywania wynagrodzenia przez płatników i inkasentów

  Płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. W razie stwierdzenia, że podatnik lub inkasent pobrał wynagrodzenie nienależne lub w wysokości wyższej niż należna to organ podatkowy wydaje decyzje o zwrocie...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów modele funkcjonalne organów administracji podatkowej

  Model oparty o kryterium rodzaju podatków – jest to najstarszy model. W skrajnym wydaniu każdy podatek był pobierany przez inny organ; zaleta - ścisła specjalizacja przedmiotowa; wada — dublowanie struktur organizacyjnych odpowiedzialnych za poszczególne podatki i ich działań.

  Model oparty na kryterium...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /1 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów metody szacowania podstaw opodatkowania

  Metody szacowania:

  Metoda porównawcza wewnętrzna -polega na porównaniu wysokości obrotów w tym samym przedsiębiorstwie za poprzednie okresy w których znana jest wysokość obrotów.

  Metoda porównawcza zewnętrzna -polega na porównaniu wysokości obrotów w innych przedsiębiorstwach prowadzących...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /1 353

  praca w formacie txt

Do góry