Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Omów źródła powstawania nadpłat

  Błędy rachunkowe po obydwu stronach

  kwoty nadpłaconego podatku -gdy podatnik jest zobowiązany do zapłacenia określonej kwoty podatku, faktycznie dokonał jego wpłaty w wysokości wyższej niż należna

  świadczenie podatku uiszczone nienależnie " gdy podatnik dokonuje zapłaty...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011 Znaków /902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów zasady wystawiania rachunków na podstawie Ordynacji podatkowej

  Regulacja znajduje się w dziale III rozdziale 12 Ordynacji podatkowej. Wystawiany jest na żądanie kupującego w celu potwierdzenia sprzedaży lub wykonania usługi. Obowiązek ten ograniczony jest w stosunku do rolników, którzy sprzedają produkty roślinne i zwierzęca pochodzące z własnej uprawy lub hodowli...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011 Znaków /956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów zasady pobierania odsetek za zwłokę

  Od zaległości podatkowych pobierane są odsetki za zwłokę w wysokości 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego ustalonego przez Prezesa NBP. Odsetki za zwłokę nalicza podatnik, płatnik lub inkasent i wpłaca je bez wezwania na rachunek organu podatkowego. Od tej zasady są trzy wyjątki:...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011 Znaków /601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów zasadę szczegółowości budżetu

  Zasada szczegółowości - zasada ta ma istotne znaczenie ze względu na zapewnienie racjonalnej gospodarki budżetowej jak i ze względu na kontrolę procesu rozdysponowania środków publicznych. Szczegółowość budżetu ma wyraz w klasyfikacji budżetowej czyli prawnie ustalone zasady grupowania a także...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011 Znaków /692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów zasadę równowagi budżetowej

  Zasada równowagi budżetowej - to postulat dostosowania wielkości wydatków budżetowych państwa do poziomu jego dochodów. Teoretycznie zasada ta będzie naruszona zarówno gdy budżet zostanie uchwalony z nadwyżką (wydatki niższe od dochodów) jak i z deficytem ( wydatki wyższe od dochodów). Dopuszcza się...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011 Znaków /513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów zasadę jawności finansów publicznych

  Zasada jedności —ma dwa aspekty: formalny i materialny. Respektowanie tej zasady od strony formalnej oznacza, że wszystkie dochody i wydatki są ujęte w jednym akapicie prawnym np. ustawie budżetowej.

  Zasada jedności merytorycznej (materialnej) zwana też „zasadą wspólnego kotła" to rozwiązanie prawne...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011 Znaków /492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów zakres przedmiotowy Ordynacji podatkowej

  Ordynacja Podatkowa - ustawa z dnia 29.08.97r. normuje kwestie:

  zobowiązań podatkowych; informacji podatkowych; postępowania podatkowego; czynności sprawdzających;

  tajemnicy skarbowej.

  Przepisy Ordynacji stosuje się również do: .

  podatków, opłat oraz innych nie podatkowych...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów zadania Rady Polityki Pieniężnej

  Rada Polityki Pieniężnej:

  - ustala coroczne założenia polityki pieniężnej, przedkłada je do wiadomości sejmowi równocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej,

  - składa Sejmowi sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w ciągu 5-ciu miesięcy od...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów właściwość rzeczową naczelnika urzędu skarbowego

  Właściwość rzeczowa -odpowiada na pytanie jakimi sprawami może zajmować się dany organ- zdolność prawna organu do rozstrzygania konkretnej sprawy.

  Ustalenie i określenie oraz pobór podatków oraz niepodatkowych należności budżetowych i innych należności i podstawie odrębnych...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów właściwość rzeczową dyrektora izby skarbowej

  Nadzór nad naczelnikami urzędów skarbowych- kontrola działalności

  rozstrzyganie w II instancji w sprawach należących w I instancji do naczelników urzędów skarbowych, - dyrektor izby

  rozstrzyganie odwołań od decyzji dyrektorów Urzędów Kontroli Skarbowej

  ustalanie i udzielanie oraz...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /506

  praca w formacie txt

Do góry