Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Podaj definicję nierzetelności ksiąg podatkowych

  Kategoria nierzetelności jest kategorią obiektywną, oznacza to, że dla oceny rzetelności księgi nie mają znaczenia wyniki subiektywne towarzyszące dokonywania w niej zapisów. Za nierzetelną zostanie uznana zarówno księga w której nie dokonano zapisu w celu ukrycia dokonanej czynności, jak też księga w...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011 Znaków /394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj definicję nadwyżki budżetowej

  Dodatnia różnica między dochodami publicznymi powiększonymi o środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi, a wydatkami publicznymi, ustalona dla okresu rozliczeniowego, stanowi nadwyżkę sektora finansów publicznych.

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj definicję nadpłaty i omów sposób postępowania z nadpłatami

  Za nadpłatę uważa się kwoty nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku, kwotę podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej.

  Przyczyny powstania nadpłaty są różne. Źródłem powstania nadpłaty są najczęściej błędne działania, płatników jak i organów...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011 Znaków /736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj definicję księgi podatkowej

  Rozumie się przez to księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry, których prowadzenia, do celów podatkowych, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązani są podatnicy lub inkasenci; rejestrują operacje określone w przepisach nakładających obowiązek ich...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011 Znaków /538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj definicję krajowych środków płatniczych

  Waluta polska oraz papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcję środka płatniczego, wystawione w walucie polskiej.

  Walutą polską są znaki pieniężne ( banknoty i monety) będące w kraju prawnym środkiem płatniczym, a także wycofane z obiegu, lecz podlegające wymianie.

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011 Znaków /293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj definicję jednostki budżetowej

  Jednostki budżetowe —to jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj definicję gospodarstwa pomocniczego

  Gospodarstwo pomocnicze -jest wyodrębnione z jednostki budżetowej pod względem organizacyjnym i finansowym części jej podstawowej działalności lub działalność uboczna. Pokrywa koszty swojej działalności z uzyskiwanych przychodów własnych.

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj definicję funduszu celowego

  Funduszem celowym -jest fundusz którego przychody pochodzą z dochodów publicznych, a wydatki przeznaczone są na realizację wyodrębnionych zadań. Podstawą gospodarki finansowej funduszu jest roczny plan finansowy. 

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011 Znaków /238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj definicję deficytu budżetowego i wymień źródła jego finansowania

  Deficytem budżetowym jest różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Powstaje w momencie gdy wydatki przerastają dochody.

  Może być on finansowany z następujących źródeł:

  kredyty bankowe

  kredyty zagraniczne

  pożyczki

  emisja bonów skarbowych

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011 Znaków /309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj definicję budżetu państwa

  Budżet państwa to plan finansowy obejmujący wszystkie dochody i wydatki państwa w-danym roku kalendarzowym. Budżet państwa ma charakter dyrektywy, uchwalany jest na z góry określony okres w specjalnym trybie. Z jednej strony, zawiera wielkości i tytuły bezzwrotnych z zasady dochodów państwa , z drugiej...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011 Znaków /437

  praca w formacie txt

Do góry