Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Podaj pojęcie nierezydenta

  Nierezydentami są:

  osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne mające siedzibę za granicą a także inne podmioty mające siedzibę za granicą posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, nierezydentami są również znajdujące...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj jakie należności na podstawie Ordynacji podatkowej traktuje się na równi z zaległością podatkową

  Na równi z zaległością podatkową traktuje się także:

  nadpłatę, jeżeli w zeznaniu lub w deklaracji, została wykazana nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, a organ podatkowy dokonał jej zwrotu lub zaliczenia na poczet zaległości podatkowych bądź bieżących lub przyszłych...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj funkcje budżetu państwa

  polityczna - związana z tym, że w porządku prawnym współczesnych państw przyjęto konstytucyjną zasadę, że zgoda organów przedstawicielskich na pobieranie dochodów i dokonywanie wydatków przez rząd jest ograniczona do roku i musi być corocznie powtarzana

  ekonomiczna - celem budżetu jest...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj definicje zakładu budżetowego

  To taka jednostka sektora finansów publicznych, która odpłatnie wykonuje swoje zadania, pokrywa koszt swojej działalności z przychodów własnych. Zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze mają swoje rozporządzenia. W tych aktach uregulowane są zasady funkcjonowania tych podmiotów. Jednostka budżetowa...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj definicje zagranicznych środków płatniczych

  waluty obce - znaki pieniężne będące poza krajem prawnym środkiem płatniczym, a także wycofane z obiegu, ale podlegające wymianie na równi z tymi walutami traktuje się wymienialne rozrachunkowe jednostki pieniężne, stosowane w rozliczeniach międzynarodowych a w szczególności jednostkę...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj definicje wadliwości ksiąg podatkowych

  Wadliwość ta sprowadza się do oceny ksiąg z punktu widzenia zgodności ich prowadzenia, zgodnie z przepisami regulującymi zasady prowadzenia księgi danego rodzaju.

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj definicję środka specjalnego

  To działalność uboczna lub cześć działalności podstawowej, państwowej lub komunalnej jednostki organizacyjnej nie wyodrębnionej z tej jednostki.

  Działalność ta jest finansowana z dochodów uzyskanych z tej działalności. Nie zachodzi tutaj wyodrębnienie organizacyjne czy instytucjonalne, dzieje się...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj definicję skali podatkowej

  Skala podatkowa informuje o tym, jaką stawkę należy zastosować do podstawy opodatkowania. Jak łatwo zauważyć stawka podatkowa może być jedna dla całej podstawy opodatkowania oraz może też występować kilka stawek w zależności od tego czy stawka rośnie szybciej czy wolniej niż podstawa...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011 Znaków /323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj definicję podstawy opodatkowania

  Podstawą opodatkowania jest z reguły przedmiot opodatkowania określony wartościowo. Czasami jednak podstawę opodatkowania wyraża się w jednostkach . fizycznych. Przykładem jest podatek od psów.

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011 Znaków /208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj definicję podatku, omów różnice pomiędzy opłatą a podatkiem

  Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej. Podobnie jak podatki są świadczeniami przymusowymi, bezzwrotnymi i ogólnymi. Są z założenia świadczeniami o charakterze...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011 Znaków /1 004

  praca w formacie txt

Do góry