Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Deferencjacja prawa pracy a dyskryminacja w stosunkach pracy

  Dyferencjacja - oznacza zróżnicowanie praw i obowiązków pracowniczych ze względu na warunki wykonywania pracy oraz pewnych właściwości dotyczących osoby pracownika. Zmierza do polepszenia sytuacji osoby znajdującej się w obiektywnie gorszym położeniu jako pracownik ( kobieta, młodociany), albo jest...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /2 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Normy prawne jednostronnie bezwzględnie obowiązujące

  Stanowią formę pośrednią pomiędzy normami bezwzględnie a względnie wiążącymi. Jest to kategoria norm, które wyznaczają minimalny zakres ochrony interesów jednej strony i dlatego zastosowanie tej normy może być uchylone lub ograniczone przez strony tylko wtedy, gdy postanowienia umowy są korzystniejsze...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki pracy a stosunki tzw. służbowe

  Stosunek pracy jest zobowiązaniem, którego treścią jest świadczenie przez pracownika pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę- w zamian za wynagrodzenie.

  W pojęciu stosunku pracy mieszczą się stosunki wynikające z umowy o...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dopuszczalność zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej

  Maja najczęściej charakter norm programowych; nie wskazują wprost na sposób postępowania ich adresatów, lecz określają cale, jaki ma być osiągnięty; to właśnie rożni je od zwykłych norm prawnych.

  Nie stanowią podstawy indywidualnych rozstrzygnięć w sprawach ze stosunku pracy.

  Nie są źródłem...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca jako przedmiot stosunków zobowiązaniowych

  Stosunek pracy jest zobowiązaniem, którego treścią jest świadczenie przez pracownika pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym prze pracodawcę w zamian za wynagrodzenie.

  Cechy charakterystyczne:

  -Charakter zobowiązaniowy - za zobowiązanie...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień zasady budżetowe

  Pod pojęciem zasad budżetowych należy rozumieć postulaty, które po spełnieniu mają zapewnić prawidłowe wykonanie budżetu ( państwa, województwa, gminy, powiatów). Do zasad budżetowych zaliczamy:

  Zasada zupełności- oznacza, że w budżecie powinny znaleźć się wszystkie dochody i wydatki...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień podstawowe zadania Ministra Finansów

  Opracowuje projekt ustawy budżetowej

  Opracowuje bilans płatniczy państwa

  Sprawuje ogólny nadzór w sprawach podatkowych

  Dąży do zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej dokonując w szczególności jego urzędowej...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień podstawowe pojęcia dotyczące finansów publicznych określone w ustawie o finansach publicznych

  - Środki publiczne w tym dochody i przychody publiczne, wydatki i rozchody publiczne, deficyt i nadwyżka sektora finansów oraz państwowego długu publicznego.

  - Zasady i sposoby zapewnienia jawności i przejrzystości finansów publicznych

  - Formy organizacyjno- prawne jednostek należących do sektora finansów...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień organy podatkowe i omów ich właściwość rzeczową

  a) Naczelnik Urzędu Skarbowego , Naczelnik Urzędu Celnego, wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta powiatu, marszałek województwa jako organ I instancji.

  b) Dyrektor Izby Skarbowej, Dyrektor Izby Celnej jako:

  - organ odwoławczy odpowiednio do decyzji naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /1 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień organy NBP

  Prezes NBP

  Rada Polityki Pieniężnej 10 członków (3 Sejm, 3 Senat, 3 Prezydent, prezes)

  Zarząd

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /125

  praca w formacie txt

Do góry