Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Dopuszczalność rozwiązania stosunku pracy z wyboru

  Stosunek pracy z wyboru rozwiązuje się z wygaśnięciem mandatu. To rozwiązanie nie ma cech wygaśnięcia stosunku pracy. Następuje, bowiem z mocy przepisów prawa w razie zaistnienia zdarzenia ogólnie określonego jako wygaśnięcie mandatu. Nie jest to czynność prawna podjęta z zamiarem zakończenia...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związek zawodowy a odwołanie pracownika zatrudnionego na podstawie powołania

  Stosunek pracy ulega rozwiązaniu na skutek odwołania ze stanowiska. Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy albo rozwiązaniem bez wypowiedzenia. Nie mają do niego zastosowania przepisy kodeksu określające tryb postępowania przy rozwiązaniu umów o pracę. Nie jest wymagana...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /1 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związkowa ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy z nominacji

  Ustawa nie odsyła do przepisów prawa pracy, nakładających na pracodawcę wymaganie współdziałania w zakresie rozwiązania umownego stosunku pracy z reprezentującą pracownika organizacją zawodową. Należałoby wobec tego przyjąć, że (mianowany) urzędnik służby cywilnej nie korzysta w zakresie...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śmierć pracodawcy a byt prawny stosunku pracy

  Odnosi się do przypadków gdzie zatrudnionym jest osoba fizyczna. Stosunek nie wygasa z chwilą np. śmierci jedynego udziałowca spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której pracownik jest zatrudniony. Stosunek nie wygasa również, gdy umiera pracodawca, który jest osoba fizyczną, jeśli zakład pracy...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo pracownika do odszkodowania z tytułu wadliwego rozwiązania stosunku pracy

  Pracodawca, z którym pracownik rozwiązał stosunek pracy bez wypowiedzenia bezzasadnie zarzucając ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika może żądać odszkodowania nieprzewyższającego wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Inne naruszenia prawa przez pracownika nie wywołują żadnych...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /1 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki prawne przywrócenia do pracy

  Pracownik mając prawo żądania przywrócenia do pracy może zrezygnować z domagania się ponownego zatrudnienia i poprzestać na dochodzeniu odszkodowania. Uzyskawszy jednak przewrócenie do pracy nie może zaniechać podjęcia pracy nie narażając się na utratę zasądzonego wynagrodzenia za czas pozostawania...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo pracownika do przywrócenia do pracy

  Pracodawca, z którym pracownik rozwiązał stosunek pracy bez wypowiedzenia bezzasadnie zarzucając ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika może żądać odszkodowania nieprzewyższającego wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Inne naruszenia prawa przez pracownika nie wywołują żadnych...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /1 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okresy chroniące pracownika przed rozwiązaniem umowy o pracę wskutek wypowiedzenia

  Wszyscy pracownicy korzystają z ochrony przed wypowiedzeniem umownego stosunku pracy. Najbardziej chronione są osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace zawartej na czas nieokreślony. Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem jest uzasadniona szczególnym zagrożeniem zwolnienia z pracy pojawiającym się w...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /1 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niezdolność do pracy z powodu choroby jako przesłanka natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę

  W myśl art. 53 § 1 i 2 k.p. pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

  - jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

  a) dłużej, niż 3 miesiące- gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,

  b) dłużej, niż łączny okres pobierania z...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo pracownika do rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym

  Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli:

  - zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na jego zdrowie a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu do innej pracy odpowiedniej ze względu na stan zdrowia i kwalifikacje...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /425

  praca w formacie txt

Do góry