Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Prawo do ekwiwalentu za urlop niewykorzystany

  Urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystywany w naturze, jako zwolnienie od obowiązku świadczenia pracy. Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi urlopu w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo. Urlop niewykorzystany zgodnie z planem urlopów należy udzielić najpóźniej do...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011 Znaków /1 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe zasady udzielania pracownikowi urlopu wypoczynkowego

  Urlopu wypoczynkowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami wolnymi od pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Przy udzielaniu urlopu wg tej zasady jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pracownicy korzystający z urlopu wypoczynkowego o podwyższonym wymiarze

  W roku kalendarzowym w którym ustaje stosunek pracy przysługujące pracownikowi za ten rok, niezrealizowane uprawnienia urlopowe ulegają automatycznemu zredukowaniu proporcjonalnie do okresu pozostawania w tym roku w stosunku pracy (urlop proporcjonalny). Pracownikowi przysługuje urlop u dotychczasowego...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011 Znaków /1 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tzw. urlop na żądanie

  Przepisy kodeksu pracy wyjątkowo pozwalają pracownikowi na wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w terminie przez niego wskazanym. W myśl art. 1672k.p. pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż cztery dni urlopu w każdym roku kalendarzowym...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011 Znaków /496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo do urlopu w razie ustania stosunku pracy

  Z przepisu art. 171 § 3 k.p. wynika, że w razie ustania stosunku pracy pracodawca nie ma obowiązku wypłacani pracownikowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, jeżeli pracownik kontynuuje prace u tego samego pracodawcy na podstawie kolejnej umowy o prace, zawartej bezpośrednio po ustaniu...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011 Znaków /428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabycie prawa i wymiar pierwszego urlopu wypoczynkowego

  Pracownik który podjął prace na podstawie stosunku pracy po raz pierwszy w życiu nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem pierwszego miesiąca pracy i później, z upływem każdego następnego miesiąca pracy - w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku, za każdy miesiąc...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011 Znaków /1 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ograniczenia zatrudnienia pracowników w dniach świątecznych

  Niedziele i święta określane przepisami prawa są dniami ustawowo wolnymi od pracy. Za pracę w niedziele i święta uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godziną 6 w tym dniu a godziną 6 następnego dnia, chyba, że u pracodawcy została ustalona inna godzina. Za prace w niedziele i święto pracodawca...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011 Znaków /778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Limity godzin nadliczbowych

  Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych dla zaspokojenia szczególnych potrzeb pracodawcy nie może przekraczać dla poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym. Nie jest limitowana praca w godzinach nadliczbowych, wykonywana z konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011 Znaków /662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych

  Za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje pracownikowi oprócz normalnego wynagrodzenia dodatek w wysokości:

  - 50% wynagrodzenia za prace w godzinach nadliczbowych przypadających w dni powszednie oraz w niedziele i święta będące dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011 Znaków /774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych

  Pracą w godzinach nadliczbowych jest praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy. Wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych jest obowiązkiem...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011 Znaków /583

  praca w formacie txt

Do góry