Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie strony, teorie strony

  Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

  Teoria obiektywna – kładzie nacisk na to, że o statusie strony może rozstrzygać wyłącznie prawodawca. Strona nie może sama przesądzać o...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakter prawny zasad ogólnych k.p.a. i ich treść

  Zasady sformułowane w k.p.a. powinny być traktowane jak obowiązujące normy prawne, wobec czego ich naruszenie jest równoznaczne z naruszeniem prawa, a co za tym idzie naruszeniem praworządności.

  1.Zasada legalizmu działania administracji publicznej – polega ona na tym, że organy administracji publicznej...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /4 849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyłączenie pracownika i organu wg. k.p.a.

  Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie:

  - w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa i obowiązki,

  - swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do II stopnia

  -...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /1 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie właściwości organu i jej rodzaje

  Właściwość organu – to zdolność do rozstrzygania konkretnej sprawy. Do rozstrzygnięcia może być uprawniony tylko jeden organ.

  Organy administracji publicznej przestrzegają z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej.

  Właściwość rzeczowa – ustala się ją według przepisów o zakresie...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /1 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie organu administracji publicznej w rozumieniu k.p.a.

  Organ administracji publicznej – to podmiot, który prowadzi postępowanie, wydaje orzeczenia, posiada obowiązki, jest z mocy prawa powołany do załatwiania spraw w drodze decyzji administracyjnych ( minister, wojewoda, centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej (...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Właściwości i reguły rozstrzygania sporów kompetencyjnych

  Spór kompetencyjny – to sytuacja procesowa, w której istnieją wątpliwości odnośnie właściwości organu do rozstrzygnięcia konkretnej sprawy.

  Można wyróżnić spór pozytywny– gdy równocześnie dwa i więcej organów uznają się za właściwe do załatwienia danej sprawy, oraz spór negatywny, gdy żaden z...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /2 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe reguły postępowania zaświadczeniowego

  Zaświadczenie jest urzędowym potwierdzeniem faktu lub stanu prawnego ( ma więc charakter deklaratoryjny) . Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie strony, jeżeli:

  - przepis prawa wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego

  - osoba ubiega się o...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /1 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres przedmiotowy k.p.a., sprawy wyłączone spod obowiązywania k.p.a.

  Dla określenia przedmiotowego zakresu obowiązywania kodeksu zasadnicze znaczenie ma treść art. 1 pkt1 , zgodnie z którym kodeks normuje postępowanie przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów indywidualnych sprawach rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /1 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie sprawy administracyjnej

  Sprawa administracyjna – jest to zespół okoliczności prawnych i faktycznych, w których organ administracji publicznej stosuje normę prawa administracyjnego w celu ustanowienia po stronie określonego podmiotu ( podmiotów) sytuacji prawnej w postaci udzielania żądanego uprawnienia albo w postaci obciążenia z...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadczenia z tytułu choroby zawodowej

  Chorobą zawodową jest choroba objęta wykazem chorób zawodowych , ustalonych w trybie rozporządzenia RM , spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy .

  Choroba zawodowa - powstająca wskutek stałego przebywania ciała w...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011 Znaków /1 123

  praca w formacie txt

Do góry