Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Współuczestnictwo stron w sprawie administracyjnej art. 62 k.p.a.

  Art. 62 k.p.a. stwierdza, że można wszcząć i prowadzić jedno postępowanie dotyczące więcej niż jednej strony, jeżeli mamy do czynienia ze sprawą, w której prawa i obowiązki tych stron wynikają z tego samego stanu faktycznego oraz tej samej podstawy prawnej i gdy w sprawie tej właściwy jest ten sam...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymagania formalne podania, uzupełnienia jego braków, pozostawienie podania bez rozpatrzenia

  Żądanie strony dotyczące wszczęcia postępowania realizuje się poprzez wniesienie podania. Podania mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Podanie powinno zawierać imię i nazwisko osoby wnoszącej podanie, jej adres i żądanie. Powinno...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucja przywrócenia terminu

  W razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni on, że uchybienie nastąpiło bez jego winy ( powinien podać logiczną argumentację).

  Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu(...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obliczanie terminów wg. k.p.a.

  Terminem jest zdarzenie przyszłe, pewne od nastąpienia którego, prawo uzależnia wystąpienie skutków prawnych.

  Możemy wyróżnić termin prawa materialnego ( nieprzywracalny) i termin prawa procesowego ( wyjątkowo nadaje się do przywrócenia). Występuje też termin w znaczeniu daty pewnej np: 14 dni, termin...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /1 521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo wglądu w akta sprawy administracyjnej

  Prawo wglądu w akta sprawy wynika przede wszystkim z zasady czynnego udziału stron w postępowaniu. Nie dotyczy ona jawności zewnętrznej. Postępowanie administracyjne nie jest dostępne dla publiczności. Ma ono jawność wewnętrzną czyli prawny obowiązek do powiadamiania stron o poszczególnych...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reguły sporządzania protokołów i adnotacji

  Protokoły i adnotacje służą utrwaleniu na piśmie czynności podejmowanych w toku postępowania.  

  Protokół sporządza się z każdej mającej istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy okoliczności. Okoliczności istotne mają wartość dowodową jedynie, gdy utrwalono je w formie protokołu. Z treści...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reguły dokonywania wezwań

  Organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonania czynności urzędowych. Strona może uczestniczyć w czynnościach osobiście lub przez...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /1 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reguły dokonywania doręczeń w postępowaniu administracyjnym

  Organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. Przy doręczeniu obowiązuje zasada domniemania prawidłowości doręczenia ( uważa się, że pismo dotarło do adresata i że zapoznał się on z jego treścią i w...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /2 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady udziału prokuratora w postępowaniu administracyjnym

  Prokurator może:

  -zwrócić się do organu w celu wszczęcia postępowania w celu usunięcia stanu niezgodnego z prawem,

  - prokurator ma za zadanie strzec praworządności

  - służy mu prawo udziału w każdym stadium postępowania

  - organ nie może odmówić prokuratorowi udziału w postępowaniu,

  - organ...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja społeczna w postępowaniu administracyjnym

  Organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem: wszczęcia postępowania i dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny ( odmowa wszczęcia lub dopuszczenia do...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /1 009

  praca w formacie txt

Do góry