Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Zakaz „reformatio in peius” w postępowaniu administracyjnym

  Organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że :

  - rażąco narusza prawo

  - rażąco narusza interes społeczny.

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decyzje zapadające w postępowaniu odwoławczym

  Organ odwoławczy wydaje decyzję, w której :

  1.utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję

  2.uchyla zaskarżoną decyzję w całości lub w części i w tym zakresie orzeka, co do istoty sprawy,

  3.umarza postępowanie odwoławcze

  Organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucja samokontroli w postępowaniu odwoławczym

  Samokontrola – to prawo do wykonywania przez organ oceny swojego postępowania.

  (Art.131)

  1) Jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony, a organ administracji publicznej, który wydał decyzję uzna, że to odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać decyzję, w której zmieni lub uchyli...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie odwołania pod względem formalnym

  Jest to pierwsza faza postępowania odwoławczego.

  Od decyzji wydanej w I instancji, stronie służy odwołanie tylko do jednej instancji. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy.

  Od decyzji wydanej w I...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki formalne wniesienia odwołania

  Odwołanie musi pochodzić od strony lub podmiotu działającego na prawach strony, powinno być wniesione w ustawowym terminie i z zachowaniem obowiązującego tryby, tzn. za pośrednictwem organu I instancji do organu właściwego do rozpoznania odwołania, z wyjątkiem( od decyzji Ministra, Kolegium...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje środków kontroli wg. k.p.a.

  Środki kontroli wg k.p.a. można podzielić na:

  I. Ze względu na przedmiot rozstrzygnięcia:

  - zwyczajne ( odwołanie, zażalenie)

  - nadzwyczajne ( wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji, sprzeciw prokuratora, skarga w sprawie rozstrzygniętej decyzją ostateczną, zmianę lub uchylenie...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /1 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opłaty i koszty postępowania

  Mogą wystąpić takie sytuacje, gdy strona wnosząc o wszczęcie postępowania, wnosi z góry opłatę skarbową. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów, organ wyznacza jej termin do wniesienia należności nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni. Jeżeli w wyznaczonym...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /1 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reguły wydawania postanowień wg. k.p.a.

  W toku postępowania organ administracji publicznej wydaje postanowienia. Postanowienia dotyczą poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania lecz nie rozstrzygają o istocie sprawy, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.

  Postanowienie powinno zawierać:

  1) oznaczenie organu administracji...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /1 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reguły zawierania ugody administracyjnej

  Strony mogą zawrzeć ugodę w sprawie, w której toczy się postępowanie przed:

  - organem I instancji lub organem odwoławczym do czasu wydania przez organ decyzji w sprawie, jeżeli:

  a) przemawia za tym charakter sprawy

  b) przyczyni się to do uproszczenia lub przyśpieszenia postępowania

  c) nie sprzeciwia...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /1 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprostowanie błędów, wyjaśnienie treści decyzji

  Błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste pomyłki, organ administracji publicznej może prostować z urzędu lub na wniosek strony. Dokonuje tego w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

  Na żądanie organu egzekucyjnego lub strony – organ administracji publicznej, który wydał decyzję jest...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /603

  praca w formacie txt

Do góry