Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Status przedstawiciela gminy na zgromadzeniu

  Organom gminy ( wójtowi, burmistrzowi) w trakcie zgromadzenia przysługują prawa porządkowe:

  Organy te mogą delegować na takie zgromadzenia swoich przedstawicieli.

  Delegowani przedstawiciele organu gminy, przybywając na zgromadzenie, są obowiązani okazać swoje upoważnienia przewodniczącemu...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obowiązki organizatora zgromadzenia

  Zgromadzenie publiczne powinno mieć przewodniczącego, który otwiera zgromadzenie, kieruje jego przebiegiem oraz zamyka zgromadzenie:

  Jest nim organizator, chyba, że uczestnicy wybiorą innego, na nim ciąży obowiązek troski, by zgromadzenie odbywało się zgodnie z prawem.

  Uczestnicy zgromadzenia...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje zgromadzeń, do których nie stosuje się ustawy o zgromadzeniach

  Ustawy o zgromadzeniach nie stosuje się w przypadkach:

  Organizowania zgromadzenia przez państwo, np. pochody l-majowe, manifestacje,

  Organizowane przez samorząd terytorialny np. " święto gminy"

  Organizowanych przez organizacje, kościół katolicki­- odbywanych w ramach działalności...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy odmowy odbycia zgromadzenia

  Z przepisów ustawy wynika że w przypadku odmowy odbycia zgromadzenia organ ma obowiązek wydać decyzję która powinna być doręczona organizatorowi w terminie 3 dni od dnia złożenia zawiadomienia i nie później 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem zgromadzenia.

  Organ gminy zakazuje zawsze zgromadzenia...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja zgromadzenia publicznego

  Zgromadzenie organizowane na otwartej przestrzeni, dostępnej dla nieokreślonej liczby osób (tzw. zgromadzenie publiczne) wymaga uprzedniego zawiadomienia organu gminy najwcześniej na 30 dni, a najpóźniej na 3 dni przed planowanym zgromadzeniem.

  Organ gminy ma obowiązek zakazać zgromadzenia w 2 przypadkach...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje stowarzyszeń

  Wyróżniamy:

  Stowarzyszenia ( rejestrowe, zarejestrowane w sądzie): Rejestracji dokonuje sąd rejestrowy. Sąd może odmówić zarejestrowania stowarzyszenia tylko wtedy, gdy stowarzyszenie nie spełnia warunków przewidzianych w ustawie. Stowarzyszenie podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /1 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota stowarzyszenia

  Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, (niezależnym) trwałym zrzeszeniem w celach nie zarobkowych.

  Cechy stowarzyszenia:

  Dobrowolność oznacza, iż nie można nikogo zmuszać do przynależenia do stowarzyszenia, jak też wprowadzać ograniczeń dotyczących występowania ze stowarzyszenia...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /4 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki przeprowadzania zgromadzenia

  Prawo o zgromadzeniach stanowi, ze zgromadzenia mogą organizować:

  1. Osoby posiadające zdolność do czynności prawnych,

  2. Osoby prawne. .

  3. Organizacje,

  4. Grupy osób.

  W zgromadzeniach natomiast nie mogą uczestniczyć:

  - dzieci,

  - młodzież,

  - osoby ubezwłasnowolnione - niemające zdolności do...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /1 854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakter prawny prawa do zrzeszania

  " Każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Ograniczenia tej wolności może określać ustawa".

  Konstytucja nie precyzuje "pokojowego zgromadzenia" ani też nie wprowadza w tym zakresie ograniczeń. Pozostawia, zatem ustawodawstwu zwykłemu swobodę regulacji...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /1 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe reguły postępowania w sprawach skarg i wniosków (właściwość organów, forma załatwienia skargi, kwalifikacja skargi w warunkach określonych w art. 233 - 235 k.p.a.)

  1) Skarga w sprawie indywidualnej, która nie była i nie jest przedmiotem postępowania administracyjnego – powoduje wszczęcie postępowania, jeżeli została złożona przez stronę. Jeżeli skarga taka pochodzi od innej osoby – może spowodować wszczęcie postępowania z urzędu ( chyba, że przepisy wymagają...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /831

  praca w formacie txt

Do góry