Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Zameldowanie na pobyt czasowy

  Pobyt czasowy to:

  Przebywanie w miejscowości pod oznaczonym adresem,

  Ale bez zamiaru stałego pobytu.

  Zasada:

  Do 2 miesięcy pobyt w danej miejscowości to dokonujemy meldunku na pobyt czasowy.

  Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż 3 doby...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /1 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zameldowanie na pobyt stały

  Pobyt stały to:

  Zamieszkanie w określonej miejscowości, - pod oznaczonym adresem,

  Z zamiarem stałego zamieszkania.

  Zameldowanie na pobyt stały (jak i czasowy) następuje pod oznaczonym adresem. Adres określa się przez podanie:

  Nazwy miasta,

  Ulicy, numeru domu, mieszkania...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /1 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie obowiązku meldunkowego

  Obowiązek meldunkowy polega na:

  Zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,

  Wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,

  Zameldowaniu o urodzeniu dziecka,

  Zameldowaniu o zmianie stanu cywilnego,

  Zameldowaniu o zgonie osoby

  Przy dopełnianiu obowiązku...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie obowiązku ewidencyjnego

  Ewidencja ludności polega na rejestracji danych dotyczących osób:

  Miejscu pobytu osób,

  O urodzeniach,

  Dotyczących obowiązku wojskowego,

  Zmianach stanu cywilnego,

  Obywatelstwa,

  Imion i nazwisk,

  O zgonach.

  Obowiązek ewidencyjny to obowiązek podania i oznaczenia...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzór nad stowarzyszeniami

  Celem nadzoru nad stowarzyszeniami jest przestrzeganie prawa oraz statutu.

  Nadzór nad działalnością stowarzyszeń należy do:

  Wojewody właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia – w zakresie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego. Wojewoda sprawuje...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /2 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Majątek stowarzyszenia

  Źródła powstawania majątku:

  Ze składek członkowskich (pierwotny składnik),

  Darowizn,

  Ze spadków,

  Zapisów,

  Dochodów z własnej działalności,

  Dochodów z majątku stowarzyszenia.

  Ofiarności publicznej (zbiórka publiczna) Na ulicy, w miejscu publicznym może zbierać...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje i kompetencje organów stowarzyszenia

  Organami ustawowymi są:

  Zarząd- jest organem wykonawczym. Do jego kompetencji zaliczamy:

  - reprezentuje stowarzyszenie za zewnątrz

  - zarządza sprawami bieżącymi.

  Członkami zarządu mogą być tylko osoby pełnoletnie i osoby, którym nie ograniczono praw do czynności prawnych.

  Zgromadzenie...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura wewnętrzna stowarzyszeń

  Każde stowarzyszenie powinno posiadać władze.

  Organami ustawowymi są:

  Zarząd- jest organem wykonawczym. Do jego kompetencji zaliczamy:

  - reprezentuje stowarzyszenie za zewnątrz

  - zarządza sprawami bieżącymi.

  Członkami zarządu mogą być tylko osoby pełnoletnie i osoby, którym nie...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb odwoławczy w przypadku odmowy odbycia zgromadzenia

  W przypadku odmowy zorganizowania zgromadzenia przez organ, organizatorowi przysługuje prawo do odwołania do wojewody, a następnie skarga do NSA.

  Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji - to przypadek zgromadzeń. Wojewoda ma 3 dni na wydanie decyzji od daty otrzymania odwołania. Od decyzji...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacje i zgromadzenia wymagające pozwolenia na odbycie

  Przepisy szczególne wypowiadają się w kwestiach zgromadzeń:

  Ustawa o szkolnictwie wyższym reguluje sprawę zgromadzeń pracowników i studentów odbywających się na terenie uczelni - każda szkoła wyższa posiada swoją autonomię, czyli swoje prawa i regulamin, władze sprawuje rektor, to za jego...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /831

  praca w formacie txt

Do góry