Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Organy właściwe w sprawach paszportowych

  Paszport wydaje się na wniosek- organem właściwym jest wojewoda.

  Paszporty dyplomatyczne i służbowe wydaje, wznawia i dokonuje w nich zmian minister właściwy do spraw zagranicznych.

  Paszporty tymczasowe wydaje konsul obywatelom polskim nieposiadającym paszportu wydanego w Polsce, w celu umożliwienia im...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje paszportów

  Wyróżniamy:

  Paszport ( zwykły- ustawa nie używa takiego określenia)- może otrzymać każdy, bez względu na wiek, wydanie paszportu możliwe jest zawsze, o ile nie sprzeciwia się to przepisom prawa. Paszport wydaje się na wniosek- organem właściwym jest wojewoda

  Paszport dyplomatyczny...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paszport - charakter prawny

  Paszport jest to dokument urzędowy uprawniający do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz jest dokumentem poświadczającym obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej.

  Nie jest dokumentem tożsamości- on tylko wskazuje na tożsamość.

  Każdy obywatel polski ma prawo do...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje dowodów osobistych

  Wyróżniamy:

  Dowody osobiste wydawane osobom, które ukończyły 18 lat, (stały)

  Dowody tymczasowe, wydawane osobom od ukończenia 15 roku życia, które pozostają w stosunku pracy lub nie zamieszkują wspólnie z rodzicami, oraz na wniosek rodziców osobom, które nie kończyły 13...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie w sprawie wydania dowodu osobistego

  Dowody osobiste wydawane są na wniosek zainteresowanych.

  Składa się wniosek do organu gminy tj. do ewidencji ludności i dowodów osobistych. Wniosek zawiera wszystkie dane niezbędne do identyfikacji osoby fizycznej.

  Osoby pełnoletnie same składają wniosek, w przypadku nieletnich, opiekunowie ustawowi...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /1 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Treść dowodu osobistego

  W dowodzie osobistym zamieszcza się następujące dane:

  Nazwisko i imię, imiona,

  Imiona rodziców,

  Nazwisko rodowe,

  Datę i miejsce urodzenia,

  Adres zameldowania na pobyt stały,

  Płeć, wzrost i kolor oczu,

  PESEL,

  Nazwę organu wydającego dokument,

  Datę...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakter prawny dowodu osobistego

  Dowód osobisty to dokument osobisty stwierdzający tożsamość.

  Osoba, która jest obywatelem polskim i zamieszkuje w Polsce oraz ukończyła 18 lat ma obowiązek posiadania dowodu osobistego.

  Dowód osobisty może też posiadać osoba, która ukończyła 15 lat i pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /1 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota i charakter prawny numeru PESEL

  PESEL to- Powszechny Elektroniczny System Informacji Elektronicznej.

  Jest to 11- cyfrowy symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący osobę fizyczną.

  Sześć, pierwszych liczb to data urodzenia: rok, miesiąc, dzień

  Cztery kolejne liczby oznaczają liczbę porządkową i płeć, liczba...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /1 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

  Wymeldowanie może też nastąpić w drodze decyzji administracyjnej ­bez zgody zainteresowanego.

  Tryb administracyjny następuje:

  Na wniosek strony,

  Z urzędu

  Organ gminy ( wójt, burmistrz, prezydent) wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzje w sprawie wymeldowania osoby...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przesłanki zameldowania na pobyt stały i czasowy

  Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ustawa reguluje czasem. Nie bez znaczenia jest też wola przebywania.

  Zasada:

  - pobyt powyżej 2 miesięcy - meldunek stały,

  - pobyt do 2 miesięcy - meldunek czasowy.

  Obowiązek zameldowania się na pobyt stały lub czasowy nie później niż przed upływem 4...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /492

  praca w formacie txt

Do góry