Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Zabiegi egzekucyjne i sposoby ich rozwiązania

  -W razie zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej do tej samej rzeczy lub prawa majątkowego, organ egzekucyjny wstrzymuje czynności egzekucyjne na wniosek wierzyciela, zobowiązanego lub z urzędu i przekazuje akta egzekucji administracyjnej sądowi rejonowemu zgodnie z przepisami KPC.

  -W razie zbiegu...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzór nad prowadzeniem egzekucji. Szczególne uprawnienia do wstrzymania czynności egzekucyjnych

  Funkcje nadzorcze powierzone są organom wyższego stopnia w stosunku do organów właściwych do wykonywania egzekucji. W zależności więc od charakteru organu egzekucyjnego i wykonywanej egzekucji kształtuje się właściwość nadzorczych organów nad prowadzeniem egzekucji. Organem nadzoru wobec naczelnika...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /1 968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Właściwość rzeczowa i miejscowa organów egzekucyjnych w egzekucji obowiązków pieniężnych i niepieniężnych

  Właściwość rzeczowa organów egzekucyjnych jest zróżnicowana i zależy od tego, czy przedmiotem egzekucji są obowiązki pieniężne czy też niepieniężne.

  Organem egzekucyjnym w zakresie obowiązków o charakterze pieniężnym jest:

  -Naczelnik urzędu skarbowego,

  -Właściwy organ gminy o statusie...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /2 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcia: zobowiązany, organ egzekucyjny, wierzyciel, fakultatywni uczestnicy postępowania egzekucyjnego

  -Zobowiązany- to osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej albo osoba fizyczna, która nie wykonała w terminie obowiązku (pieniężnego lub niepieniężnego).

  -Organ egzekucyjny- jest to organ uprawniony do stosowania w całości lub w części określonych w ustawie środków...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /1 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła obowiązku egzekucyjnego. Przedmiotowy zakres egzekucji

  Najczęściej źródłem obowiązku egzekucyjnego będzie decyzja lub postanowienie, ale niejednokrotnie egzekucja będzie mogła być wszczęta bez potrzeby wydania orzeczenia, albowiem obowiązek będzie przedmiotowo i podmiotowo skonkretyzowany w przepisie prawa.

  Zakres przedmiotowy określony został w art. 2...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie wolnego zawodu

  W Polsce od lat 80-tych powstały warunki do powstania wolnych zawodów, wcześniej funkcjonowały, ale w ograniczonym zakresie np. lekarz. Rozwój wolnych zawodów stwarza warunki do ucywilizowania życia, do pogłębienia demokracji, na demokratyzacji życia.

  Istota wolnych zawodów:

  Wykonywane są nie na...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Utrata obywatelstwa polskiego

  Obywatel polski nie może utracić obywatelstwa polskiego, chyba ze sam się go zrzeknie. Obywatel polski traci obywatelstwo polskie na swój wniosek po uzyskaniu zgody Prezydenta RP na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

  Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego może nastąpić w wyniku:

  Wyboru obywatelstwa...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /1 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby nabycia obywatelstwa polskiego

  Ustawa mówi o 3 sposobach nabycia obywatelstwa:

  1. Z mocy prawa: formami nabycia są:

  a) Urodzenie się dziecka z rodziców będących obywatelami polskimi

  b) Gdy przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim a drugie jest nieznane bądź nieokreślone jest jego obywatelstwo lub nie posiada żadnego...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /3 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i charakter prawny aktu stanu cywilnego

  Aktem stanu cywilnego jest wpis dokonany w księdze stanu cywilnego dotyczący zdarzeń, co, do których prawo o aktach stanu cywilnego przewiduje obowiązek zarejestrowania.

  Akty stanu cywilnego nie tworzą nowego czy odmiennego stanu prawnego, a jedynie rejestrują zaistniałe zdarzenia określone...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /1 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cofnięcie i odmowa wydania paszportu

  Odmawia się wydania paszportu w kraju na wniosek:

  Sądu prowadzącego przeciw osobie ubiegającej się o paszport postępowanie w sprawie karnej, skarbowej lub cywilnej, .

  Prokuratora Generalnego, w sprawie osoby ubiegającej się o paszport, co, do której podjęto czynności związane z przejęciem...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /1 400

  praca w formacie txt

Do góry