Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Obowiązki obywateli

  Dzielimy na 2 grupy: obowiązki każdego człowieka znajdującego się we władztwie państwa, obowiązki obywateli- obowiązkiem jest obrona ojczyzny co wiąże się z obowiązkiem służby wojskowej.

  Obowiązek przestrzegania praw Rzeczypospolitej- Przestrzeganie prawa to świadome zachowanie się adresatów...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /22.12.2011 Znaków /786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki ochrony wolności i praw jednostki

  Wskazują gwarancje zabezpieczające prawa wolności obywatela należą do nich:

  1) prawo do wynagrodzenia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie organów władzy publicznej dotyczy wszystkich organów władzy publicznej bądź ich zaniechania i nie jest oparta na zasadzie winy funkcjonariusza...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /22.12.2011 Znaków /602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie wolności i praw człowieka i obywatela

  Wolność możliwość czynienia czegoś co nie szkodzi innym. Akty normatywne określają granice korzystania z wolności.

  Prawa obywatela to wyznaczone normatywne uprawnienia przysługujące obywatelom Rzeczypospolitej.

  Prawa człowieka to prawa przysługujące wszystkim ludziom podlegającym jurysdykcji...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /22.12.2011 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb zgłaszania partii politycznej do ewidencji

  Zasady tworzenia partii politycznych reguluje ustawa z 27 czerwca 1997- o partiach politycznych, została znowelizowana 12 kwietnia 2001 r. Zgłoszenia partii politycznej- do sądu okręgowego w Wa-wie dokonują 3 osoby wchodzące w skład organów uprawnionych w statucie do reprezentowania partii na zewnątrz oraz...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /22.12.2011 Znaków /702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie partii politycznej i systemu partyjnego

  Partia polityczna to dobrowolna organizacja występująca pod określona nazwą, stawiająca sobie za cel udział w życiu politycznym poprzez wywieranie metodami demokratycznymi wpływu na kształtowanie polityki państwa lub sprawowanie władzy publicznej.

  System partyjny to określony układ sił politycznych w...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /22.12.2011 Znaków /421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada parlamentarno gabinetowego systemu rządów

  a) istnieje dwuczłonowa władza wykonawcza rząd i głowa państwa.

  b) głowa państwa powołuje premiera, a na jego wniosek rząd, co wymaga akceptacji parlamentu (wotum zaufania)

  c) rząd jako całość jak i poszczególni członkowie rządu ponoszą odpowiedzialność polityczną przed parlamentem i mogą być...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /22.12.2011 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada demokratycznego państwa prawnego

  Do grudnia 1989 żyliśmy w państwie socjalistycznym 29 XII Rzeczpospolita stała się państwem prawnym.

  Państwo prawne to państwo rządzone przez prawo w nim obywatel może robić wszystko czego nie zakazuje mu organ czyli wszystko to na co prawo zezwala Polska jest państwem demokratycznym. W formalnym...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /22.12.2011 Znaków /1 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie konstytucyjnych zasad naczelnych i ich katalog

  W doktrynie prawa konstytucyjnego nie występuje jednolita definicja zasad naczelnych konstytucji. ustalenie takiej definicji nie jest możliwe bo zasady można określić jako normy prawne inne jako dyrektywy a inne jako klauzule generalne. Niektórzy pod tym pojęciem rozumieją główne rozstrzygnięcia zawarte w...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /22.12.2011 Znaków /801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie prawa konstytucyjnego, sensu stricto i sensu largo

  Prawo konstytucyjne to całokształt norm prawnych regulujących podstawowe instytucje ustroju gospodarczego państwa, gałąź prawa państwowego całokształt norm prawnych zawartych w konstytucji i w jej ustawach. Występuje w 2 znaczeniach:

  -wąskim czyli stricto – całokształt norm prawnych zawartych w...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /22.12.2011 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział kwoty między wierzycieli

  Art. 115 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym reguluje podział kwot, gdy egzekucja prowadzona jest w sytuacji wielości wierzycieli. Uzyskane w wyniku egzekucji sumy pieniężne przekazuje się przede wszystkim wierzycielom, korzystającym z pierwszeństwa zaspokojenia, a następnie innym wierzycielom. Jeżeli...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /2 079

  praca w formacie txt

Do góry