Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie prawa wyborczego i systemu wyborczego, sensu largo i sensu stricto

  Całokształt norm prawnych regulujących tryb wyboru konkretnych organów- prawo wyborcze w znaczeniu przedmiotowym. Mówiąc o ogółu obywatelskich uprawnień wyborczych wynikających z prawa przedmiotowego – to prawo wyborcze w znaczeniu podmiotowym.

  System wyborczy to całokształt zasad i instytucji...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /23.12.2011 Znaków /580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo miejscowe

  Prawo miejscowe to powszechnie obowiązujące akty normatywne o zasięgu ograniczonym terytorialnie. Takie akty mogą pochodzić od organów terenowej administracji rządowej, organów samorządu terytorialnego, sejmików wojewódzkich, rad powiatów, powiatów także zarządów powiatów oraz od wojewodów...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /23.12.2011 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy rozporządzeń wykonawczych i organy uprawnione do ich wydawania

  Prawo wydawania rozporządzeń po uprzednim ich upoważnieniu przysługuje Prezydentowi, Radzie Ministrów, Prezesowi Rady Ministrów, ministrom kierującym działem administracji rządowej, i Krajowej Radzie Radiofonii i telewizji. Rozporządzenie jedynym powszechnie obowiązującym aktem wykonawczym do ustaw. Do...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /23.12.2011 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozporządzenia z mocą ustawy

  Rozporządzenie z mocą ustawy wydawane są w czasie stanu wojennego na podstawie Art 24 są katami nadzwyczajnymi które nie występują w normalnej działalności państwa. Jedynie w przypadku wprowadzenia stanu wojennego a sejm nie będzie w stanie zebrać posiedzenia Prezydent na wniosek Rady Ministrów będzie...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /23.12.2011 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie ustawy

  Ustawa to akt normatywny parlamentu o charakterze ogólnym i powszechnie obowiązującym uchwalony w specjalnym trybie zwanym trybem ustawodawczym. Władze ustawodawczą w RP ma Sejm i Senat ale decydujący głos ma Sejm. Ustawa zawiera normy prawne powszechnie obowiązujące. Jeśli jest jakaś materia której nie...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /23.12.2011 Znaków /383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie ustawy konstytucyjnej

  Ustawa konstytucyjna to akt prawny o najwyższej mocy prawnej uchwalony w trybie przewidzianym dla zmiany konstytucji przewidywanym dla zmiany konstytucji różniący się od niej treścią. Ustawa obejmuje swym działaniem część materii które regulowań są zwykle przez konstyt. Ustawa konstytucyjna dokonuje...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /22.12.2011 Znaków /810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczególna moc prawna konstytucji

  Konstytucja zawiera najwyższą moc prawną oznacza to że żadna norma prawna w całym systemie prawa nie może być sprzeczna z konstytucją a jednocześnie wszystkie organy państwa mają obowiązek realizowania postanowień zawartych w przepisach konstytucyjnych przepisy konstytucji stosuje się bezpośrednio...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /22.12.2011 Znaków /495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczególna forma konstytucji (tryb uchwalenia, systematyka, tryb zmiany)

  Konstytucja jako ustawa zasadnicza w państwie jest w szczególny sposób uchwalana i zmieniana co wraz z wyjątkową nazwą i systematyką stanowi o jej szczególnej formie. Uchwalenie konstyt może następować w drodze referendum oraz przez organ specjalnie powołany do stanowienia o sprawach ustrojowych, lub przez...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /22.12.2011 Znaków /1 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie konstytucji w znaczeniu materialnym, formalnym i polityczno socjologicznym

  Konstytucja zawiera normy prawne wyposażone w najwyższą moc prawną, reguluje podstawy ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego w państwie, czyli:

  - jest najwyższym prawem RP

  - jej przepisy stosuje się bezpośrednio, chyba, że Konstytucja stanowi inaczej.

  W sensie materialnym to ogół norm prawnych...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /22.12.2011 Znaków /632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie źródeł prawa w znaczeniu materialnym i formalnym

  Źródła prawa to termin wieloznaczny to akty normatywne które zawierają przepisy dające podstawę do konstruowania norm prawnych.

  W znaczeniu materialnym to ogół czynników np. polityczne które wpływają na kształtowanie się treści i formy obowiązującego prawa w danym czasie i...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /22.12.2011 Znaków /463

  praca w formacie txt

Do góry