Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Funkcja ustrojodawcza parlamentu

  Funkcja ustrojodawcza może być realizowana w różnych formach. Może dotyczyć uchwalenia nowej konstytucji, dokonywania rewizji konstytucji lub wprowadzenia nowelizacji. Z inicjatywą zmiany ustawy zasadniczej może wystąpić co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, senat lub prezydent RP. Może to nastąpić...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /23.12.2011 Znaków /1 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb powoływania i zadania sejmowej komisji śledczej

  Komisja śledcza może być powoływana w sejmie, do zbadania określonej sprawy. Komisję śledcza powołuje sejm w drodze uchwały podjętej bezwzględną ilością głosów. Uchwała komisji określa zakres jej działania może również określać jej zasadę zadania, oraz termin złożenia sprawozdania.

  Ustawa...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /23.12.2011 Znaków /1 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycja prawna sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej

  Duże znaczenie wśród komisji ma Komisja Do Spraw Unii Europejskiej. Należą do niej sprawy związane z członkostwem w Unii Europejskiej, wyrażaniu opinii na temat projektów aktów prawnych Unii, projektów umów międzynarodowych których stroną mają być Unia Europejska, Wspólnoty Europejskie lub ich państwa...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /23.12.2011 Znaków /1 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje komisji sejmowych i ich kompetencje

  Komisje Sejmowe są organami powołanymi do rozpatrywania i przygotowania spraw stanowiących przedmiot obrad Sejmu. Konstytucja mówi że w Sejmie powoływane są: komisje stałe, nadzwyczajne, oraz śledcze. Komisja śledcza powoływana jest wyłącznie przez Sejm do zbadania określonej sprawy czyli jej...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /23.12.2011 Znaków /1 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skład i kompetencje Konwentu Seniorów w Sejmie i Senacie

  Konwent Seniorów jest organem zapewniającym współdziałanie 2 klubów w sprawach związanych z działalnością i tokiem prac Sejmu. W skład Konwentu Seniorów w Sejmie wchodzą: Marszałek i wicemarszałkowie oraz przewodniczący i wiceprzewodniczący klubów oraz przedstawiciele porozumień poselskich, klubów...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /23.12.2011 Znaków /1 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skład i kompetencje Prezydium Sejmu i Senatu

  W skład prezydiów wchodzą: marszałek, wicemarszałkowie, głosem doradczym są Szefowie Kancelarii Sejmu i Senatu.

  Kompetencje prezydiów:

  a) związane z tokiem prac izb- prawo do ustalania planów pracy izb, po zasięgnięciu opinii Konwentów Seniorów, ustalanie tzw. tygodni posiedzeń z wyprzedzeniem...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /23.12.2011 Znaków /1 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb wyłaniania i kompetencje Marszałka Sejmu i Senatu

  Marszałek jest jednoosobowym kierowniczym organem izby. Marszałek Sejmu wybierany jest przez Sejm z grona posłów, a Senatu przez senat z grona senatorów. Obaj wybierani są bezwzględną większością głosów, ale Marszałek Senatu wybierany jest w głosowaniu tajnym a Sejmu imiennym.

  Jeżeli w głosowaniu...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /23.12.2011 Znaków /2 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycja prawna Marszałka Seniora

  Marszałkowie ci powoływani są przez Prezydenta RP; Sejmowy marszałek-Senior powoływany jest z pośród najstarszych wiekiem posłów, a do pełnienia funkcji Marszałka-Seniora w Senacie, Prezydent powołuje najstarszego wiekiem senatora.

  >

  >

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /23.12.2011 Znaków /1 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy organizowania się posłów i senatorów w parlamencie

  Posłowie i senatorowie mogą tworzyć kluby, koła i zespoły. Nie są to organy izb tylko formy samoorganizacji dla celów wynikających z realizacji mandatu. W Sejmie klub może utworzyć 15 posłów, a w Senacie 7 Senatorów: koła liczą minimum 3 posłów lub senatorów. Podstawą tworzenia kół jest...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /23.12.2011 Znaków /1 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez parlamentarzystów

  Poseł nie może prowadzić działalności gospodarczej z osiąganiem korzyści majątku skarbu państwa lub samorządu terytorialnego ani nabywać takiego majątku.

  Ustawa z 21 sierpnia 1997 r mówi że posłowie i senatorowie:

  -nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /23.12.2011 Znaków /1 104

  praca w formacie txt

Do góry