Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Interpelacje i zapytania poselskie

  Interpelacja składana jest w sprawach o zasadniczym charakterze i odnoszących się do problemów związanych z polityką państwa. Powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania oraz powinna być skierowana zgodnie z właściwością...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /1 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dezyderaty i opinie komisji sejmowych

  Dezyderaty zawierają postulaty komisji w określonych sprawach i mogą być skierowane do Rady Ministrów lub poszczególnych jej członków tj. Prezesa RM, wiceprezesów, ministrów oraz przewodniczących określonych ustawowo komitetów, Prezesa NIK, NBP, Prokuratora Generalnego oraz Głównego Inspektora Pracy...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /1 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja kontrolna Sejmu - omów formy kontroli

  Konstytucja powierza wykonywanie funkcji kontrolnej nad działalnością Rady Ministrów Sejmowi i dopuszcza jej sprawowanie tylko w zakresie określonym przepisami konstytucji i ustaw. realizacja funkcji kontrolnej nie może być łączona tylko i wyłącznie z Sejmem. Określone uprawnienia kontrolne wobec Rady...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /1 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb uchwalania kodeksów

  Znowelizowany w 1995 roku regulamin Sejmu wprowadza szczególny rodzaj procedury ustawodawczej z projektami kodeksów, dotyczy projektów nowych kodeksów, zmian kodeksów. Pierwsze czytanie projektu przepisów wprowadzających kodeks, odbyć się musi na posiedzeniu Sejmu i może być przeprowadzone najwcześniej 30...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /1 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb uchwalania ustaw wykonujących prawo Unii Europejskiej

  a) Rada Ministrów wnosząc projekt ustawy deklaruje czy jest to projekt ustawy wykonującej prawo unii.

  b) przed przystąpieniem do rozpatrzenia projektu ustawy, właściwa komisja ustala harmonogram prac nad tym projektem zgodny z kalendarzem prac w Sejmie i przesyła go Marszałkowi

  c) poprawkę do ustawy...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /1 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb uchwalania ustawy budżetowej

  Ustawa budżetowa jaj inicjatywa ustawodawcza przysługuje radzie Ministrów, która obowiązana ją przedłożyć Sejmowi projekt najpóźniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku budżetowego a następnie kieruje do komisji finansów publicznych oraz innych właściwych komisji sejmowych rozpatrując kolejne...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /1 691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb uchwalania ustaw pilnych

  Prawo uznania uchwalonego projektu ustaw za pilny przysługuje wyłącznie Radzie ministrów. Procedury dotyczące zastosowania pilnej ścieżki Sejmu i Senatu:

  a) Marszałek sejmu zarządza drukowanie pilnych projektów ustaw niezwłocznie po ich otrzymaniu i może postanowić o przeprowadzeniu 1-o czytania na...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /1 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podpisanie ustawy (uprawnienia przysługujące Prezydentowi RP)

  Konstytucja wyznacza Prezydentowi 21 dni na podpisanie ustawy. Prezydent może jednak odmówić podpisania ustawy i wystąpić z wnioskiem do Sejmu w celu ponownego jej rozpatrzenia, co w praktyce określa się jako „weto prezydenckie”, „weto ustawowe”. Jeśli to nastąpi Marszałek Sejmu kieruje ustawę oraz...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /1 978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb rozpatrywania przez Sejm stanowiska Senatu do ustawy uchwalonej przez Sejm

  Termin w której Sejm powinien zając stanowisko wobec podjętej uchwały Senatu jest nie określony. Potrzeba rozpatrzenia prze Sejm stanowiska Senat występuje wtedy, gdy Senat zaproponował poprawki do ustawy lub też wniósł o jej odrzucenie. Uchwałę taką Marszałek Sejmu kieruje do rozpatrzenia przez...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /1 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prace w Senacie nad ustawą uchwaloną przez Sejm

  Senat w terminie 30 dni od przesłania ustawy przez Marszałka Sejmu może ją przyjąć bez zmian, uchwalić poprawki albo uchwalić odrzucenie jej w całości. Jeżeli Senat w ciągu 30 dni nie podejmie stosownej uchwały, ustawę uważa się za uchwaloną w brzmieniu przyjętym przez Sejm. Marszałek Senatu...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /930

  praca w formacie txt

Do góry