Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Sądy wojskowe

  Sądy wojskowe sprawują wymiar sprawiedliwości w siłach zbrojnych w sprawach karnych oraz orzekają w innych sprawach jeżeli zostały przekazane do ich właściwości. Orzekają one w spawach karnych w stosunku do osób należących do sił zbrojnych.

  Orzecznictwu sądów wojskowych podlegają przestępstwa...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /1 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sądy administracyjne

  Sądami Administracyjnymi są wojewódzkie sądy administracyjne jako sądy pierwszej instancji oraz Naczelny Sąd Administracyjny jako sąd drugiej instancji. Prezydent zadecydował o utworzeniu szesnastu Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Do tego czasu jednym sądem administracyjnym był Naczelny Sąd...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /1 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura i kompetencje Sądu Najwyższego

  Sąd najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania. Rozpoznaje protesty wyborcze, stwierdza ważność wyborów Sejmu, Senatu, wyboru Prezydenta, referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego. Sąd najwyższy dzieli się na: Izbę cywilną- sprawuje nadzór nad...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /1 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady organizacji sądownictwa

  Sądy są organami władzy sądowniczej i organami wymiaru sprawiedliwości.

  a) zasada niezależności: struktura sądownictwa jest wyodrębniona od innych organów państwowych, organy innych władz nie mogą ingerować w orzecznictwo. Parlament może jedynie uchwalić amnestię- czyli darowanie lub złagodzeniu...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /1 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy wewnętrzne Rady Ministrów

  Organy wewnętrzne są to organy o charakterze pomocniczym występują pod nazwą komitetów rad, zespołów. Prezes RM z własnej inicjatywy lub na wniosek członka RM może w drodze zarządzenia tworzyć organy pomocnicze RM lub prezesa RM w szczególności:

  a) stały komitet lub komitety RM w celu przygotowania i...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /3 418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb funkcjonowania Rady Ministrów

  Rada Ministrów rozpatruje sprawy w trybie zapewniającym kolegialne podejmowanie rozstrzygnięć oraz ustalanie i realizowanie jednolitej polityki rządu. Rozstrzygnięcia podejmowane przez Radę Ministrów zapadają na posiedzeniach zwołanych przez Prezesa RM. Udział członków Rady Ministrów w rozstrzyganiu spraw...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /2 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb dokonywania zmian w składzie Rady Ministrów

  Prezydent dokonuje zmian w składzie Rady Ministrów. Nie może tego jednak uczynić z własnej inicjatywy lecz na wniosek Prezesa Rady Ministrów. powoływanie poszczególnych członków zarządu powoływanych jest poza Sejmem. Sejm może jedynie mieć wpływ na dokonywanie zmian w składzie Rady Ministrów poprzez...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb udzielania absolutorium Radzie Ministrów

  Absolutorium czyli uchwala sejmu akceptująca przedkładane RM (w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego) sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej wraz z informacją o stanie zadłużenia państwa. Nie można obowiązku takiego żądać z założeń istniejących w systemie parlamentarno-...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dymisja Rady Ministrów

  Sejm ma możliwość zakończenia działalności rządu poprzez spowodowanie jego ustąpienia. Prezes RM obowiązany jest do złożenia dymisji rządu: na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego sejmu, oraz w przypadku wyrażenia RM wotum nieufności, nie uchylenia wotum zaufania dla rządu, rezygnacji prezesa RM...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb udzielania Ministrowi wotum nieufności

  Odpowiedzialność polityczną przed sejmem ponoszą członkowie RM. Tryb udzielania wotum nieufności w stosunku do ministra jest analogiczny. Wniosek o wyrażenie nieufności musi być podpisany przez co najmniej 69 posłów. Wniosek w sprawie wotum nieufności kieruje się do odpowiednich komisji sejmowych.

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /318

  praca w formacie txt

Do góry